Funcions

El Síndic de Greuges vetlla, d'una banda, per la protecció i la defensa dels drets i les llibertats reconeguts per la Constitució, l'Estatut i les normes de desenvolupament corresponents; i d'altra banda, per la protecció i la defensa dels drets dels infants i dels adolescents reconeguts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant i per la legislació sobre la infància i l'adolescència. En compliment d'aquestes funcions, exerceix les competències següents (article 4 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges): 

a) Investigar i resoldre les queixes que se li presentin i les actuacions que tramiti d'ofici. 

b) Sol·licitar als òrgans de les administracions auditories o d'inspeccions internes, si escau, en el marc d'una investigació, i en els termes i àmbits establerts per l'article 78 de l'Estatut. 

c) Vetllar perquè les administracions garanteixin el dret a una bona administració i el dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general. 

d) Elaborar estudis de caràcter general sobre el funcionament de les administracions, els organismes i les empreses que supervisa, i col·laborar-hi per millorar els criteris d'actuació i la fixació d'estàndards de qualitat dels serveis oferts. 

e) Elaborar informes sobre el compliment de les resolucions adoptades en l'exercici de les seves funcions. 

f) Elaborar informes sobre matèries de la seva competència. 

g) Sol·licitar dictàmens al Consell de Garanties Estatutàries en els supòsits que determinen l'Estatut i la Llei del Consell de Garanties Estatutàries. 

h) Suggerir o recomanar, arran de procediments d'investigació, l'aprovació  o modificació de disposicions normatives o normes si es considera que poden conduir a un resultat injust o a un perjudici innecessari. 

i) Promoure la conciliació i portar a terme funcions de mediació o de composició de controvèrsies, si escau i dins el seu àmbit d'actuació. 

j) Atendre les consultes que li formulin persones, entitats o institucions legitimades dins el seu àmbit d'actuació. 

El Síndic de Greuges també és el Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Exerceix aquestes funcions en tots els espais en què es trobin persones privades de llibertat centres o instal·lacions a Catalunya, o mitjans de transport que passin per Catalunya amb persones privades de llibertat si aquests espais depenen de les administracions, els organismes, les empreses i les persones a què fa referència l'article 78.1 de l'Estatut.  

Finalment, el Síndic de Greuges exerceix funcions d'avaluació d'algunes lleis, com ara en matèria de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència, transparència, igualtat efectiva d'homes i dones, drets del col·lectiu LGTBIQA+ o ciberseguretat. 

  

Actualització: 19 de març de 2024 

Pròxima actualització: 20 de gener de 2025