Avís legal

Informació general del lloc web del Síndic de Greuges de Catalunya i dels seus continguts.

1.Informació del titular del web

Aquest lloc web és el web oficial del Síndic de Greuges de Catalunya, que és el titular del domini www.sindic.cat. El Síndic de Greuges pot ésser titular d’altres noms de domini vinculats o no a aquest lloc web.

El Síndic de Greuges té la seu al passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona (tel.: 933018075 i 900124124).

El Síndic de Greuges, en el marc del que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya (articles 78 i 79) i la Llei 24/2009, de 23 de desembre, té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats constitucionals i estatutàries davant l’Administració i les empreses prestadores de serveis d’interès general.

2. Àmbit d’aplicació

El Síndic de Greuges és responsable del web i informa totes les persones usuàries que visitin el web sobre quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, i es compromet a l'observança i el compliment de les disposicions establertes en aquest avís legal, i també a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El Síndic de Greuges es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en el web, sense que hi hagi l’obligació de donar cap preavís o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes modificacions, ja que s’entén com a suficient la publicació en el web.

3. Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.sindic.cat són propietat del Síndic de Greuges o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a la institució.

Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa sobre propietat intel·lectual.

No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts. No obstant això, la reutilització de la informació resta limitada a les condicions següents:

1. Que no se n’alteri ni se’n desnaturalitzi el sentit.

2. Que no es presenti com una versió oficial dels documents ni tampoc com una versió feta amb la col·laboració o amb l’aval del Síndic de Greuges.

3. Que s’identifiqui el Síndic de Greuges com a font de la informació.

4. Que s’especifiqui la data de l’actualització de les dades o, si es desconeix, la data en què es van obtenir les dades.

Per fer ús de marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols de qualsevol naturalesa propietat del Síndic de Greuges es requereix una autorització. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa estan protegits per la legislació vigent aplicable. 

4. Política de privacitat

Consulteu aquest enllaç per accedir a la política de privacitat.

5. Responsabilitat en relació amb els continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, el Síndic de Greuges treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web compleixin de manera suficient la integritat, la veracitat, l’actualització, l’accessibilitat i la usabilitat necessàries. A aquest efecte, respecte de cadascun dels continguts, cal tenir en compte la data d'actualització que s'indiqui en cada cas.

En aquest sentit, el Síndic de Greuges es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, i també de limitar-ne o impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu de complir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir per mitjà d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

En el moment d’establir enllaços amb sistemes externs, el Síndic de Greuges els ha comprovat i no té constància que l’activitat o la informació a què remeten pugui ser il·lícita o que lesioni béns o drets de terceres persones susceptibles d’indemnització. Això no obstant, el Síndic de Greuges no és responsable de la informació que es pugui obtenir per mitjà d’aquests enllaços.

6. Càmeres de videovigilància i protecció de dades

Videovigilància d’edificis

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que:

1. Si accediu a l’edifici del Síndic de Greuges, atès que té un sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de videovigilància, del qual és responsable el Síndic de Greuges de Catalunya.

2. La finalitat del fitxer és garantir la seguretat dels béns i les instal·lacions de l’edifici del Síndic de Greuges, on hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, i també garantir la seguretat de les persones que hi accedeixin.

3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament adreçant-vos a la Gerència del Síndic de Greuges de Catalunya, passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona. Telèfon: 933 018 075. Correu electrònic: sindic@sindic.cat.

4. Les dades es poden cedir a les forces i els cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d’investigar actes il·lícits que hagin estat enregistrats en el camp de visió del sistema de videovigilància.