The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre els centres residencials d'acció educativa per a infants i adolescents

03/07/2003

La Mesa del Parlament ha ordenat la publicació de l'informe extraordinari del Síndic de Greuges: Informe sobre els centres residencials d'acció educativa per a infants i adolescents a Catalunya, que el Síndic va lliurar a la cambra el passat dia 18 de juny.

L'estudi pretén veure com funciona aquest recurs alternatiu a la família que és l'atenció residencial i quina vida hi fan els més del miler de nois i noies acollits en els centres.
L'informe és fruit de la visita feta a quinze centres, d'una enquesta passada a tots els centres i resposta pel 78 % d'aquests, i de les queixes rebudes directament sobre aquest tema.
L'atenció residencial és, ara per ara, en el nostre país, el principal recurs quan un infant o adolescent no pot viure a casa i, en determinats casos, com ara els adolescents o grups nombrosos de germans, l'únic recurs disponible.
Tot i ser un recurs bo, té massa pes dins dels recursos alternatius, en el sentit que els altres són escassos. Sovint és l'únic recurs viable però pot ser no idoni per a un determinat adolescent o infant.
Aquesta manca d'idoneïtat comporta sovint un esforç desmesurat per part dels equips educatius i directius i un trasbals per a la resta de nois i noies del centre.
L'acolliment familiar és l'opció preferida en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants davant de qualsevol recurs alternatiu a la família i és aconsellat com a complement a la criança dels fills pels pares amb dificultats, però també per protegir-los. Tots dos recursos, l'atenció residencial i l'acolliment familiar, són vàlids si s'hi recorre dins d'un continum constituït per la prevenció, la separació i el retorn a casa, i si estan integrats en una xarxa coordinada i comparteixen els principals objectius de la intervenció.

RECOMANACIONS I SUGGERIMENTS
- Planificació del recurs d'atenció residencial que permeti oferir la plaça adequada a cada un dels infants i adolescents que ho necessitin.
- Creació de nous centres, especialment per a adolescents, per evitar la llista d'espera.
- Establiment d'un procediment de queixa per als residents en els centres.
- Implantació d'un sistema d'avaluació de la qualitat de l'atenció residencial que posi especial èmfasi en l'atenció educativa.
- Regulació normativa especifica de la inspecció per a centres residencials d'acció educativa, que parteixi de les condicions més favorables perquè la vida quotidiana dels infants i adolescents en els centres sigui al més semblant possible a la vida dels infants que viuen amb la família.
- Disposar en tots els centres residencials d'un fulletó de benvinguda i informació sobre el centre.

El text íntegre d'aquest informe es troba disponible en aquesta mateixa pàgina web a l'apartat de publicacions/ informes monogràfics

Back