The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Estudi sobre el funcionament de les oficines municipals i comarcals d’informació al consumidor

07/01/2009

En matèria de consum, al Síndic, a banda de la supervisió de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal, li correspon també la supervisió de l'actuació de les administracions públiques.

Concretament d'aquelles que acompleixen tasques d'informació i defensa dels drets dels consumidors, com són les oficines comarcals i municipals d'informació al consumidor o l'Agència Catalana del Consum.

D'acord amb això, aquesta institució també rep la queixa del ciutadà que s'ha adreçat a un servei públic de consum i considera que l'oficina de consum en qüestió no ha dut a terme una actuació adequada o suficient en la defensa dels seus drets, o no l'ha informat prou de les tasques dutes a terme pel que fa a la seva reclamació.

La necessitat de donar resposta a aquestes queixes d'una manera més aprofundida i detallada de la que es pugui derivar de l'anàlisi de la queixa concreta, i la voluntat de conèixer de més a prop el treball diari que porten a terme aquestes oficines de consum, especialment les dificultats que tenen a l'hora de complir les funcions que els corresponen, ha portat aquesta institució a elaborar aquest treball.

Per dur-lo a terme es va enviar una enquesta a les oficines municipals i comarcals d'informació al consumidor d'arreu de Catalunya, a fi de valorar les funcions que porten a terme aquestes oficines, els criteris que segueixen a l'hora d'atendre les consultes i les reclamacions que presenten els usuaris, la suficiència dels mitjans personals i materials de què disposen per prestar el servei i, en definitiva, el nivell de qualitat en la prestació dels serveis de consum. Van contestar l'enquesta 93 oficines

Així doncs, aquest treball és, principalment, fruit de l'anàlisi de les queixes rebudes a la institució sobre l'actuació dels diversos organismes de consum, i del tractament i de l'anàlisi de les dades que es desprenen de les enquestes a més de visites presencials fetes a algunes de les oficines.

Les queixes de consum al Síndic van passar de les 184 de l'any 2004 a les 415 de l'any 2007, amb un increment del 125%, percentatge molt per sobre de l'augment general de queixes, que va ser del 80%.

Back