The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana a la DGAIA que lliuri als joves extutelats les pensions que la Generalitat va percebre durant la seva tutela

11/06/2013

Rafael Ribó ha suggerit al Departament de Benestar Social i Família que promogui la modificació de la Llei que permet que la DGAIA sostregui les pensions dels infants tutelats.

Amb anterioritat a la Llei 14/2010, de 27 de maig, la DGAIA tramitava aquestes pensions, les acumulava i les entregava posteriorment als nois i noies quan finalitzava la situació de desemparament o assolien la majoria d’edat.

El Síndic considera que la decisió d’afectar pensions i prestacions de la Seguretat Social dels menors tutelats per la DGAIA vulnera drets dels menors tutelats i és una mesura de caràcter discriminatori.

El síndic, Rafael Ribó, ha suggerit al Departament de Benestar Social i Família que promogui les actuacions necessàries per modificar la Llei 14/2010 i derogar-ne la disposició addicional setena, que preveu que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) sostregui les pensions que perceben els infants que es troben sota la seva tutela en concepte de despeses derivades de la seva atenció.

Fins al juny de 2010 la DGAIA tramitava aquestes pensions i prestacions, les acumulava i les entregava posteriorment als nois i noies quan finalitzava la situació de desemparament o assolien la majoria d’edat.

El Síndic, que ha anat rebent queixes d’infants i de joves extutelats, i també d’entitats que agrupen famílies acollidores, en desacord amb el fet que en assolir la majoria d’edat o cessar la tutela no se’ls abonés les pensions i prestacions meritades per la Seguretat Social.

El desembre de 2012 el Síndic ja va emetre una resolució relativa a aquest assumpte i va suggerir al Departament de Benestar Social i Família que deixés sense efecte la  Instrucció 1/2012, de 24 de febrer, i abonés als menors que han deixat d’estar tutelats les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

El passat mes de febrer el Departament de Benestar Social i Família va informar el Síndic que no pot deixar sense efecte la Instrucció perquè l’únic que fa és clarificar el circuit de gestió de les prestacions i pensions de què són beneficiaris els menors.

El Síndic de Greuges, però, constata que aquesta situació incompleix el marc normatiu vigent i vulnera, en els següents punts, els drets dels menors tutelats:

1) La titularitat d’aquestes pensions i prestacions correspon als infants tutelats, en els termes que preveu la legislació vigent en matèria de Seguretat Social, amb independència de qui en rebi l’abonament i a qui en correspongui l’administració.

2) La decisió d’afectar les pensions dels nois i noies es contradiu amb el fet que la tutela dels menors a càrrec de les institucions públiques és un servei que la Cartera de serveis socials defineix com a gratuït. 

Aquesta contribució al cost del servei, a més, en cas que s’establís, hauria de tenir en compte la Llei de serveis socials, la qual preveu que l’establiment d’un mòdul de pagament pels serveis no només s’ha de preveure dins la Cartera de serveis socials, sinó que hauria de tenir en compte la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament.

3) Discrimina els joves que en són titulars respecte de la resta de menors tutelats per la DGAIA, que, amb independència de la seva capacitat econòmica o eventual nivell d’ingressos, no han de contribuir al manteniment del cost del servei.  

Per tot això, a banda d’adreçar-se de nou a Benestar Social i Família, el Síndic també ha fet arribar la petició de modificar la llei esmentada a tots els grups parlamentaris del Parlament per tal que en promoguin la derogació.

Back