The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic insta la SAREB a dotar urgentment la Generalitat d’habitatges amb finalitat social

17/10/2013

Les solucions per garantir de manera efectiva, en plena crisi social i financera, el dret a l’habitatge passen necessàriament per disposar, per a lloguer social, d’una part dels immobles avui en mans de la SAREB.

  • La lentitud del Govern d’Espanya i de les Corts Generals per actuar i abordar a fons modificacions legislatives que  donin solucions raonables i justes a les persones en situació de sobreendeutament cronifica el problema, i provoca situacions de desprotecció i d’inseguretat jurídica a les persones i també a les institucions.
  • El Síndic considera que cal aprofitar la pròrroga atorgada pel Tribunal d’Estrasburg per trobar solucions per a les famílies socialment afectades de Salt, i insta la SAREB i l'Agència d’Habitatge de Catalunya a fer-ho.

El Síndic ha posat de manifest en diverses ocasions aquesta problemàtica i ha instat a prendre mesures per reconduir-la. En concret, i amb relació a la possibilitat  d’incrementar la disponibilitat d’habitatge social i amb relació a l’estoc d’habitatge de la SAREB, el novembre del 2102 el Síndic va proposar, entre altres mesures:

  1. “Destinar a lloguer social el 30% dels immobles obtinguts a baix cost, i per tant, subvencionats per l’Estat, susceptibles de ser destinats a primera residència
  2. Cedir aquests immobles destinats a lloguer social a administracions públiques i a entitats socials sense ànim de lucre en condicions econòmiques que els permetin assumir-ne la gestió i la destinació a lloguer a baix cost a llarg termini.
  3. Que en els casos de persones en una situació de precarietat social i que es troben en situació objectiva de sobreendeutament, la Comissió d’Avaluació del Sobreendeutament pugui determinar que el creditor apliqui les mateixes rebaixes en el deute que s’han previst per a la transferència d’habitatges d’institucions financeres a la SAREB. L’objectiu és evitar que aquests actius immobiliaris passin per processos de desnonament a ser recuperats per entitats financeres i, en última instància, a la SAREB”.

Pel que fa a les plusvàlues generades per la pèrdua de l’habitatge habitual per incapacitat de pagament, l’abril del 2012, el Síndic va proposar:

  • "Una modificació legislativa del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre l’IIVTNU, a fi que es declarin exemptes de tributació de l’IIVTNU les transmissions de terrenys derivades d’una execució hipotecària quan aquesta afecti l’habitatge habitual del subjecte passiu"

Finalment, cal recordar que el parc d’habitatge de la SAREB està format per immobles d’entitats financeres rescatades gràcies als impostos de tots els ciutadans.  Els responsables de la SAREB tenen a les seves mans la possibilitat i la responsabilitat d’oferir solucions a un problema social real.

Back