The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana més garanties per a l’educació inclusiva dels infants amb discapacitat

18/10/2013

Rafael Ribó ha recomanat al Departament d’Ensenyament que augmenti l’assignació de personal de suport a les escoles ordinàries.

Constata que els dèficits d’escolarització inclusiva també es fan presents en les activitats complementàries i extraescolars i en el servei de menjador escolar.

El síndic també ha proposat que es garanteixi l’accés dels infants amb discapacitat a les escoles bressol.

Atès que la inclusió escolar és un principi rector del nostre sistema educatiu, d’acord amb el que preveu la Llei 12/2009, d’educació, de Catalunya, el Síndic de Greuges ha demanat al Departament d’Ensenyament que apliqui mesures normatives i polítiques que permetin aprofundir encara més en el desenvolupament de l’educació inclusiva a Catalunya.

Aquestes mesures han de tenir en compte la dotació dels suports suficients als centres ordinaris per fer possible l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials i l’establiment de criteris d’escolarització que combatin les desigualtats territorials i socials en l’aplicació del principi d’educació inclusiva existents actualment.

Aquest principi, però, segons ha constatat el Síndic en el marc d’una actuació d’ofici sobre l’educació inclusiva, s’ha vist erosionat en els darrers anys per l’impacte de les restriccions pressupostàries en matèria d’educació, especialment per la dotació de recursos. Així, per primera vegada en els darrers quatre cursos, el nombre d’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres ordinaris ha decrescut (dels 12.031 del curs 2011/2012 s’ha passat als 11.657 del curs 2012/2013). Les mesures d’austeritat també han comportat reduccions de les hores de personal vetllador assignat a molts centres educatius públics.

El Síndic també ha detectat una manca de criteris clars, la qual cosa afavoreix l’existència de desigualtats en l’aplicació del principi d’educació inclusiva. A més, ha observat enormes dificultats perquè un infant de zero a tres anys que pateix una multidiscapacitat amb una afectació severa pugui ser atès en una escola bressol ordinària.

La institució ha rebut nombroses queixes per la manca d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a l’hora d’accedir a les activitats complementàries i extraescolars i al servei de menjador

Davant d’aquesta situació, el Síndic ha formulat un seguit de recomanacions al Departament d’Ensenyament. Algunes de les recomanacions són:

  1. Augmentar l’assignació de personal de suport necessari per a l’aten­ció adequada dels alumnes amb necessitats educatives especials en cada escola ordinària.
  2. Completar la implantació de les unitats de suport a l’educació especial (USEE).
  3. Impulsar i finalitzar la reconversió definitiva dels centres d’educació especial (CEE) en centres de referència per a les esco­les ordinàries com a mecanisme de suport per fer efectiva l’escolarització inclusiva.
  4. Prendre mesures perquè els infants i els adolescents amb discapacitat tinguin accés als diversos serveis escolars (menjador, activitats complementàries, etc.) en condicions d’igualtat amb els altres infants i adoles­cents.
  5. Garantir l’accés dels infants amb discapacitat a les escoles bressol.
  6. Assegurar la formació dels docents en l’atenció dels alumnes amb discapacitats i amb necessitats educatives especials.
  7. Estudiar quines són les ràtios adequades per a l’atenció dels alumnes amb discapacitat i aplicar-les.
  8. Desplegar la normativa que ha de regular i garantir el dret dels infants amb discapacitat a accedir a les activitats extraescolars i de lleure, sense discriminació per raó de cap condició, en igualtat d’oportunitats.
  9. Estudiar la possibilitat d’autoritzar, excepcionalment, l’accés als programes de qualificació professional inicial (PQPI) de l’alumnat amb necessitats educatives especials graduat en ESO, que, per indicació de l’EAP o del mateix centre, no pot accedir als ensenyaments secundaris postobligatoris.

Back