The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic proposa que es garanteixi el procediment de queixa a tots els infants tutelats en centres

31/10/2013

Reclama que puguin demanar informació i formular queixes a la DGAIA, al Síndic i/o a la Fiscalia de Menors en tots els casos.

Alerta que els infants tutelats no tenen garantit plenament el dret a presentar queixes sobre la seva situació.

Un 41% dels centres de protecció de menors no disposen d’un canal formalitzat per presentar queixes al Síndic. 

El dret a ser escoltat és un dels principis bàsics de la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides. 

El Síndic constata amb preocupació que els infants i adolescents tutelats no sempre poden adreçar-se a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o a d’altres organismes de supervisió, com el Síndic o la Fiscalia de Menors, per formular queixes, fer suggeriments o demanar informació sobre assumptes que els afecten. Aquesta evidència s’ha obtingut a partir de les queixes d’infants rebudes al mateix Síndic de Greuges i de les visites realitzades als centres de protecció de la infància.

També s’ha tingut en compte uns qüestionaris enviats als centres residencials d’acció educativa, d’acolliment i d’educació intensiva a principis de l’any 2013, en què es demanava informació relativa a diferents aspectes del seu funcionament, com ara l’existència de procediments de queixa.

Davant dels primers indicis d’aquesta mancança, i tenint en compte que el dret a ser escoltat és reconegut com un dels quatre principis bàsics de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, el Síndic va obrir una actuació d’ofici per estudiar aquesta qüestió.

Els resultats de l’actuació d’ofici indiquen que un 41% dels centres (33 d’un total de 80) no disposen d’un canal formalitzat per presentar queixes al Síndic; un 27% (22 centres) manquen de procediments de queixa davant de la Fiscalia; un 13% (10 centres) no disposen d’un canal establert per les queixes dirigides a la DGAIA, i un 8% (6 centres) no tenen cap procediment establert per plantejar queixes o suggeriments dins del mateix centre.  

Atès que es tracta d’infants en situació de desemparament, aquests procediments són especialment importants perquè permeten vehicular qüestions relacionades amb la tutela, que a vegades no depenen del mateix centre. La majoria dels centres, un 57% (46), indica, a més, que els procediments de queixa no consten per escrit.

Després d’analitzar tota aquesta informació, el Síndic s’ha adreçat al Departament de Benestar Social i Família i li ha fet les recomanacions següents: 

1. Que en el marc del desplegament de la Llei sobre els drets i les oportunitat en la infància i l’adolescència s'estableixi un procediment de queixa a l’abast de tots els infants dins del sistema de protecció, que garanteixi que tenen accés efectiu a la Fiscalia de Menors i al Síndic en condicions de seguretat i confortabilitat per als infants, sense la intervenció dels centres o dels acollidors. 

2. Que des de la DGAIA es vetlli perquè l’existència d’aquest procediment sigui coneguda per tots els professionals que mantenen contacte amb els infants en el sistema de protecció i, molt especialment, pels mateixos infants. 

3. Que mentre no es faci efectiu el desplegament reglamentari esmentat se supervisi l’aplicació de la carta de drets i deures dels infants en centres per tal que els garanteixi el dret de queixa, i que es doni instruccions per assegurar que els infants en situació d’acolliment tenen accés a aquest dret.

4. Que,més enllà del procediment de queixa, es consideri l’assignació d’un professional de referència de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència al qual es puguin adreçar els infants tutelats per presentar queixes o demanar informació sobre la seva situació.

5. Que s’entregui als infants tutelats un document en què constin les dades de la persona que tinguin de referència i els mitjans per accedir-hi amb garantia de confidencialitat.

6. Que s’adoptin les mesures necessàries per assegurar el dret de queixa també en el cas d’infants i adolescents ingressats en centres d’educació intensiva i terapèutics.

Back