The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

La major facilitat per obrir habitatges d'ús turístic no ha de suposar un risc més alt de vulneració dels drets dels veïns

02/09/2014

El Síndic prepara un informe monogràfic sobre els habitatges d’ús turístic per lliurar-lo al Parlament

Recorda la proposta de règim d’obligacions i de prohibicions en la regulació dels pisos d’ús turístic

Les queixes rebudes pels habitatges d’ús turístic han estat una constant al Síndic i van lligades a les conductes dels usuaris que no respecten les normes de convivència ni  les normes de règim intern de l’immoble, la qual cosa repercuteix negativament en el dret al descans dels veïns, per les molèsties que causen els inquilins dels apartaments turístics als veïns dels immobles on s’ubiquen. Si hi afegim el fet que aquests habitatges, per la seva finalitat, canvien constantment d’inquilins o usuaris, resulta encara més difícil posar fre a aquestes situacions.

Moltes de les queixes rebudes tenen com a denominador comú la inactivitat o la manca de resposta dels ajuntaments a les denúncies dels veïns per les molèsties per sorolls i inci­visme que provoquen alguns dels inquilins dels habitatges d’ús turístic, així com la passivitat d’alguns dels propietaris. Per aquest motiu, el Síndic demana als ajuntaments que posin un èmfasi especial en la necessitat de garantir que el desenvolupament d’una acti­vitat econòmica com ara la de l’habitatge d’ús turístic es faci amb ple respecte a la legalitat vigent i als drets dels veïns a viure sense molèsties que superin els llindars rao­nables de tolerància.

Per aquest motiu, el Síndic està preparant un informe monogràfic sobre aquesta problemàtica, que lliurarà en les properes setmanes al Parlament, per reiterar les recomanacions que els darrers anys ha adreçat a les administracions, entre les quals destaca la proposta de règim d’obligacions i de prohibicions en la regulació dels pisos d’ús turístic que comparteixen comunitats de veïns amb pisos familiars, en la qual es van formular les mesures següents:

a) L’obligació de l’explotador del pis de tenir un llibre –registre i comunicats d’entrada de viatgers d’acord amb la normativa vigent.

b) La prohibició de causar molèsties per sorolls a la resta de veïns i el fet que els responsables del comportament dels menors són els pares.

c) L’obligació de l’explotador de l’activitat de lliurar als inquilins un document que reculli les normes de convivència de la comunitat de veïns en què s’integren.

d) L’obligació dels inquilins de respectar les normes de convivència i tractar amb respecte les instal·lacions comunes de l’immoble.

e) En funció de les molèsties causades, l’explotador de l’habitatge ha de tenir el dret a exigir que els inquilins abandonin el pis en un termini màxim de 24 hores.

f) En cas que l’abandonament no es faci efectiu, el titular de l’establiment pot disposar de l’habitatge i, en cas que es trobin les pertinences del client, es retiraran, una vegada fet l’inventari i signat per dos testimonis. En cas que sigui necessari, els agents de l’autoritat han d’oferir l’auxili necessari a l’explotador de l’activitat.

g) Si els agents de l’autoritat registren més de tres incidències causades pels usuaris d’un mateix habitatge, amb independència que es tracti del mateix usuari o no, es pot iniciar un procediment de revocació de la llicència d’habitatge d’ús turístic.

h) L’explotador de l’activitat hauria d’acreditar la contractació d’un servei d’atenció les 24 hores. Aquest servei hauria de servir per atendre de forma efectiva les incidències dels usuaris o inquilins, com ara avaries, trencament de canonades, pèrdua de claus, entre d’altres. Pel que fa als veïns afectats, aquest servei pot ser un canal addicional, al marge de les reclamacions que es facin a l’Administració local perquè facin sentir les seves queixes per la conducta dels usuaris.

Back