The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic reclama l'exempció de taxes universitàries per als estudiants de cicles formatius superiors amb matrícula d'honor

04/12/2014

Considera discriminatori que només es premiï l'excel·lència acadèmica dels estudiants de batxillerat

Tot i que el Departament d'Economia s'ha acollit al fet que és una regulació estatal, el Síndic li recorda que té facultats per aplicar la mesura

La defensora del poble ha demanat que la regulació s'estableixi en l'àmbit estatal i es compensin les universitats 

El Síndic ha suggerit al Departament d'Economia i Coneixement que reguli, d'acord amb les facultats que té atribuïdes, l'exempció dels preus públics universitaris per als estudiants que hagin obtingut matrícula d'honor en el cicle formatiu de grau superior previ a l'accés a la universitat.

Paral·lelament, la defensora del poble ha traslladat a la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport la necessitat que aquesta regulació s'estableixi en l'àmbit estatal i perquè es compensin les universitats per la reducció d'ingressos.

Arran de la queixa d'un estudiant universitari procedent de cicles de formació, el Síndic va detectar  un greuge comparatiu pel que fa a l'exempció de les taxes acadèmiques universitàries entre els alumnes amb matrícula d'honor graduats en aquesta modalitat respecte dels de batxillerat.

El Síndic considera que la diferència no està justificada, atès que l'exempció, prevista en el Decret de preus públics dels ensenyaments universitaris a Catalunya, no té a veure amb l'origen. L'objectiu és premiar l'excel·lència acadèmica dels estudiants que han demostrat amb les seves qualificacions que reuneixen les millors condicions per a l'aprofitament acadèmic dels estudis universitaris.

El Departament d'Economia i Coneixement s'ha acollit al fet que l'Ordre del Ministeri d'Hisenda de 17 d'agost de 1982, mitjançant la qual es publiquen les exempcions, totals o parcials, de l'abonament de les taxes acadèmiques universitàries per matrícula, només preveu l'exempció de taxes per als estudiants de batxillerat amb matrícula d'honor. A més, ha denunciat que l'Administració General de l'Estat no compensa econòmicament  les universitats catalanes per l'import no abonat pels estudiants de batxillerat amb matrícula d'honor, import que supera els 2 milions d'euros l'any. El Departament  calcula que si s'introduís l'exempció per als estudiants de cicle formatiu de grau superior ingressarien 500.000 euros menys l'any.

Back