The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El síndic destaca el caràcter de dret subjectiu de la renda garantida com a eina eficaç per a la inclusió social

21/04/2015

Proposa que es vinculi la prestació a un compromís per seguir un itinerari d’inserció

Valora molt positivament que la proposta de prestació no discrimini en funció de la causa de la situació de necessitat

Suggereix que es determini la renda de suficiència econòmica de què ha de disposar una família per garantir l’accés de qualsevol infant a aquests mínims establerts

 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut davant de la Comissió de Benestar i Família i Immigració del Parlament per exposar les seves consideracions i la valoració de la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania, una proposta que representa el desplegament i la materialització d’un dret previst a l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 i que pretén assegurar que totes les persones disposin dels recursos mínims que els permetin viure amb dignitat.

Ha destacat el caràcter de dret subjectiu de la iniciativa, que suposa un retorn al caràcter de prestació garantida que tenia fins fa uns quants anys la renda mínima d’inserció. Aquesta condició resulta essencial perquè, efectivament, es converteixi en una eina eficaç de lluita contra la pobresa i de prevenció de situacions d’exclusió.

En aquest sentit, i després de l’experiència d’aquests anys amb la renda mínima d’inserció, que es va transformar en una prestació subjecta a crèdit pressupostari, ha recordat que és indispensable el compromís dels poders públics responsables de prioritzar aquesta despesa i de dotar-la del pressupost suficient.

Sobre el fet que es desvinculi el dret a la prestació de la participació a cap tipus d’activitat d’inserció laboral o social, a diferència del sistema existent fins ara amb la renda mínima d’inserció, el Síndic ha convidat a estudiar més profundament la possibilitat de diferenciar perfils o modalitats, des d’una concepció flexible i gradual; és a dir, la possibilitat de vincular el dret a la prestació a un compromís per part de la persona de dur a terme accions d’inclusió social adequades a cada situació concreta.

Pel que fa a la definició de l’univers de persones que poden ser beneficiàries de la renda, també ha valorat positivament que no es discrimini en funció de la causa de la situació de necessitat. Aquest aspecte és contrari a la concepció actual de la renda mínima d’inserció, en la qual la limitació introduïda amb l’exclusió de les persones amb problemàtica exclusivament laboral deixa fora un nombre molt important de persones amb mancances econòmiques greus que tampoc no poden accedir a altres prestacions.

El síndic ha recomanat una definició més precisa dels requisits, que en alguns punts de la proposta són els previstos actualment per a la renda mínima d’inserció i que han donat lloc a situacions d’interpretació conflictiva, i també una definició més clara de les competències de les diverses administracions implicades, sense obviar l’establiment d’un procediment senzill i àgil de tramitació i resolució.

En tota la seva intervenció, Rafael Ribó ha demanat que es prioritzin les polítiques dirigides a les persones més vulnerables, i en especial a la lluita contra la pobresa infantil, i ha suggerit que sigui el Parlament, en el decurs del tràmit parlamentari, el que analitzi la forma d’incorporar la renda de suficiència econòmica proposada pel Síndic el 2012 per a les famílies amb infants per combatre la pobresa infantil amb el nou instrument que suposaria la renda garantida d’aquesta proposició de llei.

 

 

 

 

 

 

 

Back