The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic defensa la utilitat del VISC+ per a la investigació sempre que se’n garanteixi la confidencialitat i l’ús correcte

15/06/2015

Proposa que es reforcin les mesures d’anonimització de les dades per protegir el dret a la intimitat dels pacients

Constata que l’accés a la informació permetria escurçar, en molts anys, els terminis de recerca i d’investigació de nous tractaments

Insta que es respecti l’accés a projectes liderats per centres de recerca públics i prèviament aprovats per un comitè ètic d’investigació clínica

També demana que es garanteixi que els beneficis que es deriven de la cessió de dades repercuteixin en la sanitat pública

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha condicionat la idoneïtat del Projecte de valorització d’informació del sistema sanitari català (VISC+) al fet que s’extremin els mecanismes per garantir-ne la utilització correcta. També demana que s’adoptin mesures per protegir el dret a la intimitat i la confidencialitat de què gaudeixen els pacients.

En el marc d’una actuació d’ofici, el Síndic ha investigat els pros i els contres de l’ús de les bases de dades de què disposa el sistema sanitari i ha elaborat un informe amb diverses consideracions i recomanacions, que ha traslladat al Parlament de Catalunya i al Departament de Salut.

D’entrada, el Síndic valora positivament els beneficis del Projecte VISC+, que té com a finalitat aprofitar l’enorme quantitat d’informació generada a partir de les històries clíniques dels pacients, informació que pot facilitar la recerca dels centres d’investigació  i, en definitiva, millorar la qualitat assistencial que s’ofereix als pacients. A més, destaca que el Comitè de Bioètica de Catalunya i la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona coincideixen que l’accés a la informació permetria escurçar, en molts anys, els terminis de recerca i d’investigació de nous tractaments.

El Projecte té l’empara de la normativa, segons la qual no cal el consentiment explícit dels usuaris per accedir a les dades clíniques amb finalitats epidemiològiques, d’investigació o docència, sempre que abans s’hagi dut a terme un procés d’anonimització de les dades amb garanties.

Dit això, i tot i que és partidari de tirar endavant el projecte  de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), Ribó recorda que la Llei orgànica de protecció de dades atorga una protecció especial a les dades personals sobre salut. A més, defensa el dret dels pacients que ningú que no estigui autoritzat pugui accedir a les seves dades.

Conscient que el risc zero no existeix, i per evitar que les dades caiguin en mans de tercers que en puguin fer un ús interessat i lucratiu, el Síndic proposa que es facin auditories internes i externes i que es prohibeixi i se sancioni el creuament d’informació per pirates informàtics que pugui facilitar la identificació de noms.

També insta que es respecti, com estableix el mateix Projecte VISC+, que només es donarà accés a les dades a projectes liderats per centres de recerca públics i prèviament aprovats per un comitè ètic d’investigació clínica, a excepció, pel que fa al comitè, dels estudis d’estadística descriptiva o d’estadística d’ús intern.

Pel que fa a la informació transmesa a la ciutadania sobre el Projecte VISC+, Ribó alerta que ha estat poca i confosa. Aquest fet ha contribuït a alimentar les crítiques i la desconfiança sobre la seva finalitat real i sobre la suposada vulneració del dret a la intimitat que comporta. Part de l’opinió pública, a més, qüestiona d’entrada les polítiques de dades obertes (Open Data) impulsades per la Generalitat de Catalunya, que advoquen pel lliure accés de la ciutadania a les dades públiques.

El Síndic insta Salut a explicar amb claredat el Projecte, els seus avantatges i inconvenients, perquè la ciutadania se’n pugui formar una opinió fonamentada i perquè els usuaris del sistema sanitari públic sàpiguen que poden exercir el dret a no col·laborar i oposar-se a cedir les dades.

Recomanacions

El Síndic recomana d’una manera especial:

 • Que es vetlli per la protecció del dret a la intimitat i la confidencialitat de què gaudeixen els usuaris del sistema sanitari català.
 • Que s’apliquin els sistemes de control i de seguiment previstos amb rigor i contundència per assegurar que les dades cedides s’usen exclusivament per a la finalitat per a la qual se’n va autoritzar la cessió.
 • Que es garanteixi que els beneficis que es deriven de la cessió de dades repercuteixen, amb caràcter general, en la sanitat pública i, de manera particular, en les persones que les han cedit, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables.
 • Que es prevegi algun òrgan independent de control extern a l’AQuAS i al Projecte VISC+ que dugui a terme, com a mínim, una auditoria anual.
 • Que es millori la informació que s’ofereix als usuaris de la sanitat pública sobre el projecte perquè puguin conèixer els avantatges i els possibles riscos, i perquè puguin formar-se una opinió clara abans de decidir.
 • Que, d’una manera proactiva, s’informi els usuaris sobre el dret d’oposició de què gaudeixen pel que fa a l’anonimització de les seves dades i que se’ls ofereixi un tràmit àgil perquè el puguin exercir.

I, a més, també:

 • Que es respecti escrupolosament la normativa relativa a l’accés a les dades quan no sigui necessari el consentiment de l’usuari.
 • Que s’apliquin mesures de seguretat i de prevenció en el procés d’anonimització mateix.
 • Que no s’assumeixi automàticament el risc de reindentificació després de l’aplicació d’un procés d’anonimització i es continuï treballant per minimitzar-lo tant com es pugui de manera continuada.
 • Que es prohibeixi de manera expressa el creuament de les dades anonimitzades amb altres bases de dades que puguin permetre la reindentificació dels pacients.
 • Que, davant usos inadequats, s’accionin els mecanismes necessaris perquè s’aturi l’ús incorrecte, es corregeixi i se sancioni.
 • Que s’apliquin les recomanacions efectuades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre el projecte, a fi de reforçar-lo.

Back