The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recomana canvis normatius per garantir que cap infant sigui exclòs de jugar a futbol si n'afavoreix l'interès superior

23/12/2015

Tot i els progressos des de la intervenció del Síndic el 2014 encara hi ha restriccions per tramitar la llicència d'infants nascuts a l'estranger 

S'ha adreçat a la Secretaria General de l'Esport perquè adapti el marc legal català per protegir els infants davant els impediments de la normativa FIFA 

Ha rebut queixes sobre les dificultats per poder federar-se tant pel fons com per la forma

El Síndic de Greuges de Catalunya, que ja va alertar el 2014 sobre els requisits restrictius de la FIFA als infants procedents de fora la Comunitat Europea per federar-se en clubs de futbol, ha tornat a actuar d'ofici al voltant d'aquest tema. El Síndic ha recomanat a la Secretaria General de l'Esport que impulsi canvis normatius que serveixin per garantir que cap infant sigui exclòs de la pràctica d'aquest esport sempre que sigui en favor del seu interès superior.

Aquest nou marc legal hauria de servir a la Federació i als clubs per contrarestar els requisits imposats per la FIFA des de l'any 2009. La regulació té l’objectiu, entre d’altres, de protegir els infants de determinades pràctiques mercantils en la transferència i l’adquisició de jugadors de futbol a escala global, però a la pràctica també perjudica infants que no estan implicats en cap cas en aquestes pràctiques.

Tot i els progressos assolits des de les recomanacions del Síndic el 2014, com ara en el cas dels infants tutelats per l'Administració o la disminució dels anys requerits de residència al país (de cinc a dos anys), encara hi ha situacions que impedeixen la tramitació de la llicència o alenteixen aquest procediment. Aquestes situacions responen majoritàriament a la casuística següent:

  • la manca de veïnatge administratiu a Catalunya per un període igual o superior a dos anys;
  • no conviure a Catalunya amb els seus pares;
  • no aportar la documentació requerida; i
  • falsejar la declaració de no haver jugat amb cap altra federació esportiva de futbol de països estrangers, per evitar el CTI o document internacional de transferència de la federació d'origen, la qual cosa comporta la denegació per part de la Federació Espanyola o Internacional i haver d'iniciar tots els tràmits de nou.

L'actuació del Síndic ha estat motivada per diverses queixes relacionades amb infants que juguen en clubs de futbol, a qui, suposadament a instàncies de la Federació Catalana de Futbol, s’ha obligat a acreditar el seu origen per poder accedir a la llicència federativa. Entre els afectats hi ha infants adoptats, infants estrangers no acompanyats que arriben sols a Catalunya, infants emancipats i infants que viuen amb familiars o amb altres adults que, sense ser-ne els progenitors, n'exerceixen la guarda.

Les queixes plantejaven les dificultats per poder federar-se tant pel fons, quant als requisits, com per la forma, pel que fa a l'excessiva burocratització i documentació requerida, d'acord amb una circular de la Federació Espanyola de Futbol (Circular núm. 21, de 26 d'octubre de 2015). A tall d'exemple, es demana una declaració dels pares en què expliquin les raons per les quals es van mudar a Espanya o els contractes de treball del pare i de la mare amb els detalls de la remuneració.

A parer del Síndic, la documentació exigida és desmesurada, i en part irrellevant, i a més pot afectar el dret a la intimitat amb relació a determinades situacions de l'infant. Per aquest motiu, recomana que s’estableixin procediments més àgils, flexibles i proporcionats per tramitar les llicències federatives, encara que sigui provisionalment, que no incorporin l'obligatorietat de presentar d'ofici tota la documentació acreditativa prevista en la circular esmentada.

Al voltant d'un centenar d'infants estrangers o nascuts a l'estranger no podran tramitar la llicència federativa per poder practicar el futbol a Catalunya, segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta és una greu vulneració del dret dels infants al joc, reconegut per la Convenció de les Nacions Unides i per la Llei catalana de drets i oportunitats de la infància.

Back