The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recomana la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques fins que el Parlament hagi debatut el model de seguretat de Catalunya i l’ús d’aquestes com a arma

11/03/2016

Informe: Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya: elements per al debat

És imprescindible un debat sobre el model de seguretat pública de Catalunya, juntament amb l’impuls d’una nova llei de policia de Catalunya, per a una major coordinació de la Policia de la Generalitat amb les policies locals.

 

El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) mostra preocupació per l'ús abusiu que es pugui fer de les pistoles Taser i en recomana un debat parlamentari.

 

Abans de l’informe del Síndic es desconeixia el nombre de policies locals que disposen d’aquestes armes i de les que s’han emprat, i no se’n preveu cap control.

 

Segons les dades del Síndic, dels 213 cossos de policia local d'arreu de Catalunya, 31 disposen d'una o més pistoles. En total, n'hi ha 54.

 

Si el Parlament avala la utilització de les Taser, caldrà un protocol comú per a tots els cossos policials que no deixi lloc a interpretació sobre el seu ús.

 

Cal que no s'utilitzin, en cap cas, contra persones vulnerables.

El Síndic de Greuges ha presentat un informe monogràfic sobre la dotació de pistoles elèctriques per part dels cossos policials catalans. L'estudi exposa la manca de regulació i de control actual al voltant d'aquestes armes i avança alguns elements que cal tenir en compte de cara a un imprescindible debat parlamentari previ a una eventual autorització. Un debat que haurà de determinar si la dotació d'aquest armament s'adequa al nou model de seguretat pública que es vol per a Catalunya, que també s'haurà de consensuar. Rafael Ribó insta l'executiu que suspengui l'ús de les pistoles per a totes les policies de Catalunya en espera que es concloguin els debats.

El Síndic de Greuges també demana que es tingui en compte la posició del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Penes o Tractes Inhumans o Degradants del Consell d’Europa (CPT), que mostra preocupació per l'ús abusiu que es pugui fer de les pistoles Taser. Tem que, pel fet que no són armes letals, es premi el gallet amb més facilitat que amb les pistoles tradicionals. Per aquest motiu, ha elaborat uns estàndards adreçats als estats membres del Consell d'Europa.

Les pistoles elèctriques són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la persona per immobilitzar-la momentàniament. En una gran majoria de casos aquestes descarregues provoquen una contracció muscular generalitzada que indueix a una paràlisi temporal i causen a la persona afectada una caiguda al terra. Des de l’any 2000 se n’està generalitzant l’ús als cossos policials de molts països. Malgrat que se les cataloga com a armes no letals, s’ha documentat la mort de persones als Estats Units i al Canadà després d’haver-ne rebut les descàrregues. 

Els Mossos d'Esquadra disposen d’unes directrius i d’uns procediments sobre qui, com i quan s'utilitzaran les 130 pistoles Taser que tenen previst adquirir. El Govern català desconeix el nombre de policies locals que disposen i fan ús de les pistoles elèctriques i tampoc no ha pres cap mesura per garantir-ne el control des d'una perspectiva de drets humans. Ha estat el Síndic, en el marc d'aquest informe, qui ha recopilat les dades i n'ha extret una relació actualitzada.

Segons aquestes dades, del total de 213 cossos de policia local d'arreu de Catalunya, 31 disposen, com a dotació oficial, d'una pistola elèctrica o més. D'aquests, només 21 en tenen en servei, i n'hi ha 6 més en perspectiva. En total hi ha 54 pistoles, que només 5 policies locals han utilitzat en una o dues ocasions. Sorprèn que municipis petits, amb una població inferior als 20.000 habitants (en alguns casos, força menys), siguin precisament els que disposen de tres i  quatre pistoles. Aquest seria el cas de Dosrius, Vilanova del Vallès, Llinars del Vallès, Sant Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor i Caldes d'Estrac.

Els protocols d'actuació dels quals disposen les policies locals (22) són pràcticament idèntics i el seu contingut coincideix amb el temari de la formació que han rebut per part de l'empresa Taser.

El Síndic considera que, en cas que el Parlament avalés l'ús d'aquestes armes, la Policia de la Generalitat i les policies locals s'haurien de regular per unes directrius comunes, d'acord amb les recomanacions formulades per organismes internacionals.

Així, caldria que els criteris per a la utilització d'aquest tipus d'armes s'establissin per llei i que se'n controlés l'ús mitjançant un protocol comú per a tots els cossos policials. L'ús i el protocol definit s'han de supeditar als principis de necessitat i de proporcionalitat, segons els quals només s'han d'emprar en situacions extremes i ben definides, quan hi hagi una amenaça real i imminent per a la integritat física o la vida de les persones.

Les recomanacions del Síndic són:

 

  • Cal un debat global sobre el model de seguretat a Catalunya per analitzar-ne diversos aspectes, com ara la prevenció, la mediació i l’actuació, tenint presents les experiències més avançades i democràtiques existents avui dia.
  • Cal impulsar una nova llei de policia de Catalunya que actualitzi la Llei de 1994. La nova llei i la definició de la política pública sobre seguretat hauria de conduir a una major coordinació de la Policia de la Generalitat amb les policies locals, incloent-hi la informació, i una eventual autorització, sobre el seu armament.
  • De manera immediata, cal suspendre l’ús dels dispositius electrònics existents i els plans d’adquisició de noves armes Taser o similars mentre no conclogui al Parlament de Catalunya un debat profund sobre l’ús i els efectes d’aquestes armes. Aquest debat s’ha de fer també al si de l’executiu, tal com recomana el CPT.
  • Cal que no s'utilitzin, en cap cas, contra persones vulnerables, incloent-hi gent gran, infants, dones embarassades i malalts del cor. En cas de dubte sobre alguna d'aquestes circumstàncies, cal descartar-ne l'ús.
  • Cal que no s'utilitzin contra persones que, pel seu estat d'alienació, no puguin entendre les ordres que els adrecen els agents policials.
  • Cal que només utilitzin aquestes armes agents de policia degudament formats, amb capacitació adequada i seleccionats entre persones resistents a l'estrès i amb facultats de discerniment.
  • Cal que s'ofereixi i es garanteixi un reconeixement mèdic a totes les persones contra les quals s'utilitzi aquest tipus d'armes.
  • Cal que quedi constància escrita i informatitzada de tots els elements de l'ús d'aquestes armes per facilitar les tasques d'investigació posterior en cas d'incidències, incloent-hi un xip de memòria i càmera de vídeo.
  • El Govern, mitjançant l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha de revisar i actualitzar sistemàticament la formació de tots els agents de la policia catalana −autonòmica i local− per assegurar el manteniment òptim de les competències que els habiliten per utilitzar aquestes armes, des de la perspectiva dels principis i les garanties que dimanen dels principals òrgans internacionals de protecció i de prevenció de la tortura.
  • Cal assegurar la plena col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya en l'acompliment de les seves tasques, i també en l'ús i la gestió que es faci d'aquest tipus d'armes.

 

 

 

 

Back