The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic impulsa una proposta d'actuacions per garantir els subministraments i l’habitatge a les persones vulnerables

16/03/2016

Jornada sobre subministraments bàsics i habitatges d'emergència social

La participació i les aportacions a la Jornada convocada pel Síndic evidencien la necessitat de trobar solucions i l'alt grau d'implicació de les parts

 

Manca una definició legal de consumidor vulnerable, que hauria de tenir en compte paràmetres de consum, habitatge i indicadors socials

 

Coordinar-se amb els serveis socials, aplicar tarifes socials i informar de consums anòmals, entre els suggeriments adreçats a les empreses

 

La Llei de mesures urgents davant emergències, aprovada el juliol de 2015, insta les administracions a uniformar criteris a tot Catalunya. Caldria desplegar-la


La mera presència d'infants pot determinar l'existència d’una situació de risc i motivar l'adjudicació d'habitatges d'emergència social 

 

La nombrosa participació a la Jornada sobre subministraments bàsics i habitatges d'emergència social, convocada aquest dimecres 16 de març pel Síndic de Greuges de Catalunya, ha evidenciat la necessitat, l’interès i la sensibilització de les administracions i empreses per trobar solucions que garanteixin els drets dels col·lectius més vulnerables.

Així, amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, que se celebra el dia 15 de març, prop d'un centenar de persones, entre administracions, entitats del Tercer Sector i empreses prestadores de serveis, han explorat les eines i els mecanismes més adequats per prevenir i, si s'escau, revertir, situacions d'exclusió energètica i residencial.

A partir de l'experiència i actuacions endegades pel Síndic en els últims anys, com ara els informes sobre la pobresa energètica, sobre els drets als subministraments bàsics i sobre l'accés a l'habitatge social, els assistents han intercanviat opinions i propostes que s'han posat en comú i que el Síndic farà arribar al Parlament de Catalunya.  

Entre les principals conclusions, destaca la necessitat de dissenyar una política pública relativa a la pobresa energètica que, des de les administracions competents, permeti abordar aquest fenomen des d'una perspectiva global, transversal i coordinada

També s'ha fet referència a la necessitat de consensuar una definició completa de consumidor vulnerable energèticament, de pobresa energètica. La definició, segons el Síndic, hauria d'incorporar elements relatius a paràmetres de consum bàsics, tipus, localització i grau d'eficiència energètica de l'habitatge, altres subministraments de l'habitatge, nombre de membres de la unitat familiar, situació social, etc.

Alguns dels suggeriments explorats durant la Jornada pel que fa als subministraments són:

  • Intercanviar informació fluida i àgil amb els serveis socials
  • Aplicar les tarifes socials a les persones vulnerables
  • Informar sobre consums anòmals o excessos
  • Eliminar males pràctiques comercials
  • Facilitar les reduccions de potència elèctrica
  • Eliminar els conceptes aliens de factura de l'aigua
  • Informar sobre els mitjans de reclamació

Pel que fa a l'accés a l'habitatge social, s'ha posat l'accent en el condicionant per accedir a un habitatge per una situació d’emergència social, que ha de ser la situació de necessitat de la unitat de convivència, constatada mitjançant un informe social. La presència d'infants i adolescents a qui  manca el recurs a un habitatge digne per al seu desenvolupament físic i emocional és motiu de prioritat en l’accés.

També s'ha denunciat la manca d'uniformitat de criteris arreu de Catalunya a l'hora de donar resposta a les situacions d'emergència social. La Llei de mesures urgents davant emergències, aprovada el juliol de 2015, insta a unificar aquests criteris.

Entre les propostes exposades pel Síndic, hi ha consensuar un mecanisme o protocol d'actuació que garanteixi els reallotjaments de les persones en situació de risc d’exclusió residencial. El protocol ha de donar una resposta immediata i transversal, i d’acord amb criteris unificats per a tot Catalunya.

També cal fer efectives les mesures contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitatge habitual, previstes en la Llei. Així, per exemple, cal materialitzar la creació d’un procediment extrajudicial per resoldre les situacions de sobreendeutament.

S'ha de promoure la signatura de protocols amb el poder judicial perquè, abans de qualsevol desnonament, els jutjats avisin els serveis socials i d’habitatge competents, de manera que aquests puguin actuar d’acord amb les circumstàncies de cada cas. I mentre es resol el reallotjament, caldria valorar la suspensió del llançament.

Pel que fa a la gestió del parc social d'habitatge, el Síndic recomana que totes les administracions públiques disposin d’un inventari o registre únic i permanentment actualitzat dels habitatges amb protecció oficial de què disposen en què quedin reflectides les característiques de cada immoble.

Back