The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Govern accepta la recomanació del Síndic d’elaborar un pla integral de beques per garantir l'accés i la continuïtat a la universitat

14/04/2016

La Secretaria d'Universitats farà un informe avaluador previ sobre el finançament de les universitats públiques, els preus públics i l'eficàcia del sistema d'ajuts

 

El Síndic constata que la cobertura de beques és insuficient i que alguns estudiants depenen de la solidaritat de l'entorn universitari

 

Segons les dades facilitades per la majoria de les universitats, el grau de morositat dels estudiants ha anat en augment durant els últims anys

 

Arran de la implantació del Pla Bolonya (2008) i l'aplicació del RD 14/2012 (2012) l'ensenyament universitari a Catalunya s'ha encarit en un 291%

El Síndic valora positivament el compromís de la Generalitat d'elaborar un pla integral de beques, amb un model de preus i d'ajuts que garanteixin l'equitat efectiva en l'accés a l'ensenyament superior. D’acord amb la informació rebuda, primer es farà un informe avaluador sobre el finançament de les universitats públiques, els preus i les taxes, i l'eficàcia del sistema d'ajuts. El pla de beques sorgirà a partir de les conclusions d'aquest informe. 

Amb aquestes mesures la Secretaria d'Universitats i Recerca donarà compliment a les recomanacions que li ha fet arribar la institució amb relació als efectes derivats de l'increment de les taxes universitàries.

El Síndic va fer aquestes recomanacions després d'adreçar-se a totes les universitats i constatar que el nombre d'estudiants que no poden assumir l'augment del cost dels estudis universitaris s'ha incrementat en els últims anys. Davant d'aquesta situació, proposa que s'incrementin els recursos per al sistema de beques i que es garanteixi que l'accés i la continuïtat a la universitat no estiguin únicament condicionats als recursos econòmics dels estudiants. A més, demana que es tornin a valorar els costos que comporta la prestació del servei acadèmic universitari i, si escau, que es duguin a terme reajustaments. També recomana que el sistema d'ajuts sigui suficientment i adequadament flexible per adaptar-se en terminis i criteris a les necessitats sobrevingudes i les particularitats familiars concretes de cada cas.

En la seva resolució, el Síndic fa referència al Reial decret llei de l'any 2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa en l'àmbit educatiu, que es va materialitzar a Catalunya amb un increment del preu de la matrícula universitària del 67%.

S'ha de tenir en compte que Catalunya té les taxes més altes de l'Estat espanyol i unes de les més altes d'Europa. La implantació del Pla Bolonya ja va encarir el cost dels estudis i, a més, el 2012 el Govern català va optar per la franja de preus més elevada que permetia la normativa estatal. Així, des del 2008 l'increment de preus se situa en un 291%.

De la informació rebuda de les universitats públiques destaca la progressió a l'alça del nombre d'estudiants pendents de pagament de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dels 178 casos del curs 2008-2009 es passa a 411 el 2013-2014. El mes de març de 2015 els alumnes afectats eren 1.120 (malgrat que aquesta xifra encara no és definitiva).

També s'ha constatat un increment significatiu d'impagaments a la Universitat de Girona (70 alumnes el curs 2011-2012 i 247 el 2014-2015) i a la Universitat de Barcelona, on la morositat se situava el curs 2011/2012 en un 1,68% i el mes de maig del 2015, en un 3,04%.

L'impagament de la matrícula pot donar lloc a l'anul·lació d'aquesta i invalidar les matèries cursades. A més, el Decret de preus exigeix que les universitats demanin com a condició prèvia a la matrícula o l’expedició de títols o certificats el pagament del deute que pugui tenir l’estudiant en qualsevol universitat pública catalana més els interessos de demora, si escau.

Malgrat l'esforç del Govern de la Generalitat d'intentar compensar les restriccions i l'enduriment de criteris per accedir a la beca general convocada pel Ministeri a través de les beques Equitat, es valora que aquest esforç no ha estat suficient per atendre les necessitats sorgides de la crisi i per pal·liar el fort impacte de l'augment dels preus.

Tant és així que alguns estudiants depenen d’iniciatives solidàries de l'entorn universitari, ja sigui de la mateixa universitat, dels companys o de la iniciativa privada, per continuar o finalitzar els seus estudis.

El Síndic troba inacceptable que els alumnes hagin de dependre de la bona voluntat de les universitats i considera que tots els estudiants han de tenir la seguretat d'un sistema de cobertura ben estructurat, amb les degudes garanties, basat en criteris objectius i dotat d’una publicitat suficient i adequada.

Back