The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic alerta dels efectes de la manca de gratuïtat de l'ensenyament en la igualtat d'oportunitats dels infants de famílies sense recursos

17/05/2016

Catalunya destina a beques un 2% menys que la inversió en el conjunt de la Unió Europea

El Síndic ha rebut queixes de famílies que no podien assumir el cost dels llibres i del material ni tampoc el de de les sortides escolars


El Síndic i l’adjunta d'infància compareixen avui al Parlament per presentar l’Informe anual dels drets dels infants, que tracta extensament aquest repte i 29 més

El Síndic de Greuges ha fet algunes recomanacions al Govern de la Generalitat per garantir que la manca de recursos de les famílies per poder assumir els costos del material escolar i llibres o de les sortides escolars no comporti  greuges per als alumnes afectats. El Síndic proposa que s’estableixi un sistema d'ajuts que cobreixi totes les necessitats de l'alumnat i que garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'educació.

L’escolarització obligatòria comporta per a les famílies l’assumpció de costos directes (llibres, material escolar, sortides escolars, activitats complementàries, etc.) i indirectes (menjador escolar, desplaçament, etc.), tant en centres públics com concertats, que no sempre estan coberts per polítiques de beques i que posen en qüestió el principi de gratuïtat de l’ensenyament i el d’igualtat d’oportunitats.

El Síndic ha rebut diverses queixes de famílies que no podien fer-se càrrec de la compra de llibres i del material escolar necessari, ni tampoc del cost de les sortides escolars. En el marc d’algunes queixes, el Síndic ha constatat que nombrosos alumnes comencen el curs sense llibres ni material escolar, i que no en disposen fins al cap de mesos, després d’adquirir-los bé amb recursos propis, bé amb l’ajut de serveis socials, bé amb mesures de solidaritat aplicades pels centres. Aquesta intervenció dels serveis socials, si bé suposa atendre les necessitats dels infants des d'una perspectiva assistencial, posa en qüestió la consideració del dret a l'educació amb caràcter gratuït que consagra la Constitució.

Les queixes rebudes constaten que, en alguns casos, el mateix centre pressiona la família, directament o a través dels alumnes afectats, perquè assumeixi aquesta despesa, fins i tot, de vegades, condicionant la participació d’aquests alumnes a les activitats escolars previstes.

L’origen d’aquestes queixes rau, en la major part, en les mesures d’austeritat aplicades pel Departament d’Ensenyament, amb finançament també del Ministeri d’Educació, que han afectat les polítiques de beques d’ençà del curs 2011/2012, amb una reducció significativa de la inversió destinada, i amb la supressió d’alguns dels ajuts que ja existien. Així, per exemple, el Departament d’Ensenyament va suprimir els ajuts existents per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic que atorgava a alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya que complien els requisits de renda, amb una quantitat individual màxima del voltant de 100 euros.

Actualment, en el marc dels ensenyaments obligatoris, només hi ha un sistema de beques consistent per garantir l’accés de l’alumnat socialment desfavorit al servei de menjador escolar  i  la resta de costos d’escolarització no estan coberts per polítiques consistents de beques del Departament d’Ensenyament

De fet, el nostre sistema educatiu es caracteritza per una inversió en polítiques de beques baixa en comparació amb la mitjana europea. Catalunya destina al voltant de l’1% de la despesa en educació no universitària a beques, mentre que la inversió en el conjunt de la Unió Europea se situa al voltant del 3%.

El Síndic considera que l'existència d'ajuts i la possibilitat d'establir quotes de material o de sortides escolars no significa que aquest pagament sigui necessàriament obligatori. És més, implícitament, el deure d'establir ajuts per a determinades activitats escolars implica el reconeixement del dret de l'alumnat a participar-hi i a no ser-ne exclòs per raons econòmiques.

El Síndic ha destacat en diverses ocasions que les sortides escolars i les colònies escolars se situen en uns llimbs legals: no són considerades com a activitats obligatòries, i, per tant, gratuïtes, però es desenvolupen en horari lectiu. La prohibició de discriminar cap alumne per raons econòmiques s'ha d'aplicar en les activitats escolars que es duen a terme dins l'horari lectiu.

Igualment, el Síndic també vol alertar contra la vulneració de drets que suposen decisions de centres escolars quan limiten l'accés d’alumnes a sortides i colònies amb caràcter preventiu per raons de les necessitats educatives especials. Davant la intervenció del Síndic, el Departament d'Ensenyament en alguns casos s'ha inhibit al·legant arguments com ara l'autonomia de centre, quan aquesta ha d'estar supeditada al respecte dels drets dels infants.

La participació de l’alumnat en activitats escolars organitzades en horari lectiu no es pot condicionar en funció del pagament de les quotes de material o de sortides escolars, amb caràcter general. El Síndic constata que no s’ajusta a la norma, atès que vulnera el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i les garanties de gratuïtat que regeixen la participació a l’educació infantil de segon cicle i a l’educació primària, entre altres ensenyaments.

El fill d’una família que no ha pagat la quota de material o de determinades sortides escolars per manca de recursos ha de poder fer la seva activitat escolar de manera normalitzada, en condicions d’igualtat.

El Síndic recomana

-       Que es restableixi una convocatòria d’ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.

-       Que s’atorgui als centres educatius subvencions per al desenvolupament de programes, orientats a sufragar els costos d’escolarització dels alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, que cobreixin les despeses relacionades amb els llibres de text, el material escolar, les sortides escolars, etc.

-       Que es garanteixi la igualtat de tracte a tots els alumnes durant l'horari lectiu i s’eviti l'exclusió dels alumnes d’activitats que es fan durant l'horari lectiu per raons de caràcter econòmic.

-       Que es garanteixi que no s'exclogui els alumnes de participar en sortides i colònies per raons de les seves necessitats educatives especials.

Presentació en comissió de l'Informe anual d'infància

La manca d’igualtat efectiva a l’educació és un dels 30 reptes plantejats pel Síndic a l'Informe anual dels drets dels infants 2015. Rafael Ribó i Maria Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, presentaran i debatran el document a la Comissió d'Infància aquest dimarts 17 de maig a les 15 hores.

En el marc d'aquest informe, el Síndic reclama una actuació més decidida de l'Administració per garantir plenament els drets dels infants més vulnerables. Per fer-ho possible l'Informe proposa 30 mesures clau adreçades especialment a millorar la situació dels infants tutelats per l'Administració, dels infants en situació de pobresa i dels infants amb discapacitat o amb problemes de salut mental.

Back