The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic alerta que la revàlida vulnera el principi d'igualtat d'oportunitats i en demana la suspensió

04/08/2016

Introduir un procés d'avaluació suposadament homogeni a situacions que són molt diverses és contrari al principi de l'equitat educativa


El Departament d'Ensenyament ha manifestat el desacord amb l'examen i ha expressat la voluntat de seguir aplicant les proves de competències bàsiques


Aplicar l'examen de revàlida per al pròxim curs és incongruent amb l'acord del Congrés per majoria de derogar amb celeritat la llei LOMCE

El Síndic de Greuges s'ha mostrar partidari de suspendre les proves de revàlida per a l'educació secundària obligatòria (ESO) i el batxillerat, previstes per al curs 2016-1017. Així ho ha fet saber al Ministeri d'Educació, al Departament d'Ensenyament i al Defensor del Poble.

La resolució del Síndic es basa en el fet que l'aplicació d'aquest examen es contradictòria amb la normativa estatal i catalana i amb els principis que regeixen el sistema educatiu i les finalitats de l'acció educativa. L'exercici del dret a l'educació en igualtat d'oportunitats passa no només per l'adopció de mesures individuals d'atenció a la diversitat i l'establiment de beques i ajuts sinó també perquè els processos d'avaluació prenguin en consideració l'evolució personal de cada alumne en el context de la seva situació social, econòmica i familiar.

Segons el Síndic, l'establiment d'una revàlida no té en compte la situació personal, familiar i social ni l'evolució de cada alumne i del centre d'on prové, i pretén introduir un tractament suposadament homogeni a situacions que són molt diverses.

En la resolució també es destaca que el Departament d'Ensenyament ha manifestat el seu desacord amb la introducció d'aquesta revàlida i ha expressat la voluntat de seguir aplicant les proves de competències bàsiques que preveu la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (LEC), aprovada al seu dia amb un ampli suport al Parlament. Contràriament a la revàlida, aquestes proves tenen només caràcter diagnòstic. Els seus resultats no s'incorporen a l'expedient acadèmic de l'alumne i no determinen el pas a l'educació secundària.

Rafael Ribó alerta que la introducció d'una prova de revàlida en l'ESO i el batxillerat, atès que se centra únicament en el coneixement de les matèries, deixa de banda el que les successives lleis d'educació, amb tots els canvis, han mantingut com a fins de l'educació: el desenvolupament de la personalitat de l'alumne des d'un perspectiva integral que no només incorpora l'adquisició d'aprenentatges.

En aquest sentit, cal tenir en compte, a més, que la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) no compta amb el consens polític que requereixen les lleis educatives, com ja va quedar palès en la seva aprovació i, darrerament, en la votació per majoria del Congrés el passat mes d'abril per iniciar els tràmits per derogar-la. Aplicar les proves per al pròxim curs sabent que probablement no tindran més recorregut és una incongruència i una alteració injustificada dels itineraris educatius.

Finalment, amb relació al fracàs escolar, el Síndic considera que establir el requisit d'haver de superar una prova externa de caràcter no comprensiu pot deixar fora un perfil determinat d'alumnes. Es tracta d'estudiants que en una avaluació global que tingués en compte el progrés personal i el seu context podrien ser valorats de forma positiva pels docents que han fet el seguiment del seu procés d'aprenentatge.

 

 

 

 

 

Back