The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic intervé davant el retard de més d’un any en l'assignació d'un habitatge d’emergència social a Barcelona

02/11/2017

El Síndic demana que es garanteixi l'accés a un habitatge de lloguer assequible en el termini màxim d'un mes

El Síndic demana que s'impulsin les actuacions necessàries per incrementar el Fons de lloguer social

El Síndic ha rebut diverses queixes per la manca d'una resposta urgent per part de l'Administració davant situacions d'emergència residencial a la ciutat de Barcelona i que han servit per constatar que, tot i haver-hi una valoració favorable de la Mesa d'emergències socials de Barcelona, hi ha una gran demora en l'assignació d'un habitatge social.

A partir dels casos analitzats, s'ha pogut comprovar que aquesta demora és d’un any, aproximadament. Concretament, les informacions que han facilitat al Síndic les administracions afectades confirmen que durant el passat mes d'octubre s'estaven adjudicant els habitatges dels casos valorats per la Mesa d'emergències socials del mes de novembre de 2016, és a dir, fa gairebé un any. De la informació tramesa per l'Ajuntament de Barcelona, també se'n desprèn que, atesa la manca d'habitatges públics per garantir el reallotjament, s'ha articulat una llista d'espera.

El Síndic ha insistit en diverses ocasions sobre la necessitat d'establir els mecanismes de prevenció necessaris que permetin evitar arribar a situacions tan traumàtiques com ara les situacions de llançament, que, de forma cada vegada més freqüent, afecten un bon nombre de famílies, amb la consegüent afectació a la salut física i mental, entre d’altres, de les persones que es troben en situacions de pèrdua d’habitatge.

També ha reiterat en diverses ocasions que la resposta de l'Administració a una situació d'emergència social residencial ha de ser immediata i s'ha d'atendre des de la triple perspectiva de: facilitar, amb agilitat i celeritat, l'accés a un habitatge; garantir un acompanyament social i promoure la reinserció laboral de les persones afectades.

D'acord amb l'anterior, en l'Informe sobre l'accés a l'habitatge social, presentat el mes de novembre de 2015, el Síndic ja va advertir que quan es tracta d'una situació d'emergència, no hi té cabuda l'elaboració d’una llista d'espera, ja que l'existència d'una situació d'emergència social i econòmica requereix una resposta immediata de l'Administració.

Per tant, en cap cas és acceptable l'existència de llistes d'espera amb relació a les situacions d'emergència social que han estat valorades favorablement per la Mesa d'emergència social per pèrdua de l'habitatge del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i encara és menys comprensible que la demora a l’hora d’assignar un habitatge a una unitat de convivència, un cop valorada la la necessitat urgent per la mateixa Administració, sigui de gairebé un any a la ciutat de Barcelona.

Els fets analitzats porten a concloure que les meses d'emergència, amb caràcter general, i la Mesa d'emergència social de Barcelona, en particular, no s'han consolidat com l'instrument eficaç que haurien d'haver estat a l'hora de donar una resposta immediata a situacions d'emergència que, com indica el mateix nom, són d'extrema i urgent necessitat i que, per tant, requereixen una ràpida actuació de l'Administració en la valoració i en l'adopció d'una solució residencial.

Per tot l'anterior, el Síndic recomana la necessitat de revisar l'eficàcia de la Mesa d'emergència social per pèrdua de l'habitatge de Barcelona. Sens perjudici de l’anterior, cal que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona adoptin les mesures necessàries per garantir que en els casos de situacions d'emergència social que han estat valorats favorablement per la Mesa d'emergència social es garanteixi l'accés a un habitatge de lloguer assequible en el termini màxim d'un mes.

Finalment, el Síndic també ha recomanat que s'impulsin les actuacions necessàries per incrementar el Fons de lloguer social, mitjançant la formalització d'acords de cessió d'habitatges, sigui amb les administracions consorciades, sigui amb els grans tenidors d'habitatges privats que es troben desocupats o sigui amb el Tercer Sector.

En tot cas, el Síndic recorda que el caràcter supramunicipal del dret a l'habitatge requereix una actuació conjunta i coordinada de les diverses administracions públiques competents en matèria d'habitatge que permetin, entre d'altres, assolir acords quant a la disposició i la cessió d'habitatges disponibles.

 

Back