The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic exigeix que es potenciïn les polítiques de primera acollida d’infants i adolescents i l’acolliment familiar

30/11/2017

Informe sobre els drets de l’infant 2017

El notable increment de menors estrangers no acompanyats que han arribat a Catalunya durant l’últim any ha agreujat la situació


Encara hi ha prop d’un 25% d’infants en risc de pobresa i un 6% d’infants que pateixen una situació de privació material severa

Ha impulsat l’elaboració d’una carta de serveis de salut específica per a infants

Recomana que es reguli la privacitat dels resultats acadèmics dels centres per evitar malmetre els drets dels infants davant el dret d’accés a la informació 

La difusió de la identitat o de la imatge de l’infant pot pertorbar el seu correcte desenvolupament físic, mental, moral i social 

El Síndic de Greuges ha presentat aquest dijous 30 de novembre al Parlament de Catalunya l’Informe anual sobre els drets de l'infant 2017. El síndic, Rafael Ribó, i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, M. Jesús Larios, han lliurat el document a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El mateix dia 30 a les 18 hores s’ha previst un acte de presentació pública de l’informe a la seu del Síndic adreçada a entitats i persones interessades en aquest àmbit.

Tot i que l’informe reconeix els avenços i els esforços de l’Administració amb relació al sistema de protecció de la infància (s’han creat 242 places noves per atendre els migrants no acompanyats), encara és un dels àmbits que més preocupen el Síndic pel que fa als drets dels infants. Més concretament, el Síndic destaca com a principal repte en aquesta qüestió l’encara insuficiència de famílies acollidores i manca de desplegament de l’acolliment professional. L’informe constata, a més, que caldria continuar avançant en la promoció d’una xarxa de centres més petits, com ha començat a fer la DGAIA, si bé caldria que aquestes dimensions fossin aplicables a qualsevol tipus de centre de protecció. Així mateix, cal avançar en la millora de les condicions laborals dels educadors.

També en l’àmbit social l’informe inclou una llista de recomanacions per combatre la pobresa infantil i recull la tasca impulsada pel Síndic per assolir la signatura, de moment aturada, d’un pacte contra la segregació escolar. Una iniciativa nova d’enguany és la creació d’una carta específica de drets de la salut dels infants i adolescents. Pel que fa als drets civils, destaquen les actuacions per garantir els drets del col·lectiu LGTBI i els suggeriments per protegir i regular els drets d’imatge dels infants.

Un sistema de protecció condicionat per la manca d’acolliment familiar, la situació laboral dels educadors i l’arribada de menors estrangers no acompanyats (pàg. 25 i 91)

Els esforços de l’Administració per promoure l'acolliment familiar, si bé suposen una millora pel que fa al suport a les famílies acollidores, encara no han donat els resultats que requeriria la necessitat d’aquest recurs, ja que no s’ha incrementat de manera significativa el nombre de famílies acollidores. Només un 46,8% dels infants tutelats estan en acolliment familiar, proporció molt similar a l'existent des de fa més de deu anys.

El factor més determinant per entendre l'increment de la pressió sobre el sistema de protecció té a veure amb l'increment de l'arribada d'adolescents migrants no acompanyats. El mes d'octubre de 2017 ja se n'havien atès 1.116 nous casos, un 63,2% més que tot l'any 2016. Les dificultats del sistema de protecció per atendre aquesta realitat ha provocat que la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat mantingués nombrosos infants, sense estar detinguts, més de quatre dies.

El col·lectiu dels educadors ha plantejat al Síndic dèficits que afecten directament l’efectivitat i la garantia dels drets dels infants. Entre les recomanacions en aquest sentit destaca revisar el nombre i el perfil de professionals que són necessaris en cadascun dels centres d’acord amb les necessitats detectades i expressades pels mateixos professionals i les avaluacions de riscos psicosocials.

La pobresa infantil: un problema estructural (pàg. 111)

El 2016 les dades sobre l’índex de pobresa infantil van millorar però encara hi ha prop d’un 25% d’infants en risc de pobresa i un 6% d’infants que pateixen una situació de privació material severa, indicadors significativament superiors a les dades per al conjunt de la població. Malgrat la constatació que la prevalença de pobresa és més alta en infants que en altres col·lectius, l’informe denuncia que la renda garantida de ciutadania, que s’ha aprovat aquest any, protegeix les famílies amb menys ingressos, però no fa una discriminació positiva suficient de les famílies amb fills a càrrec. Els imports previstos varien en funció dels membres de la unitat familiar, però no distingeix si són infants o adults.

En aquest sentit, el Síndic ha recomanat que s’estableixin prestacions regulars i eficaces adreçades a infants i adolescents que els donin la màxima cobertura i l’accés a les quals no es condicioni a les necessitats dels altres, o també que el dret a un nivell de vida adequat dels infants sigui un dret subjectiu exigible davant de les administracions i en seu judicial.

Carta de servei de salut dels infants (pàg. 49 i 121)

El Síndic ha demanat que es promogui, conjuntament amb el Departament de Salut, l’elaboració d’una carta de serveis d’atenció sanitària per a infants i adolescents. Aquesta carta hauria d’incloure, entre altres aspectes, la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral, actualment no prevista entre els serveis de salut públics. L’informe també evidencia l’existència de llistes d’espera i recorda que els infants han de tenir un tractament preferencial, que s’ha de preveure en la normativa.

El pacte contra la segregació: un repte pendent (pàg. 61 i 128)

El Síndic va presentar l’any 2016 dos informes sobre la segregació escolar. A partir d’aquests, juntament amb el Departament d’Educació, ha promogut l’elaboració d’un pacte contra la segregació a Catalunya. El pacte es fonamenta en els principis de corresponsabilitat de tots els centres, independentment de la titularitat, i el del dret a l’educació amb igualtat d’oportunitats. Per garantir l’èxit del pacte contra la segregació escolar (encara en procés d’elaboració), tant pel que fa a la seva subscripció com aplicació efectiva, l’informe recomana que s’adopti una posició activa sobre les mesures normatives i organitzatives que s’han de prendre, i també les previsions pressupostàries.

L’informe posa de manifest el conflicte existent entre els efectes negatius quant a la segregació de la difusió de dades de resultats acadèmics i el dret d’accés a la informació pública. En aquest sentit, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha rebut demandes d’accés a dades de resultats. Per evitar aquesta situació, el Síndic recomana que es reguli amb un decret la privacitat d’aquesta informació.

Més control de l’ús de la imatge dels infants (pàg. 17)

El Síndic destaca en l’informe la manca de conscienciació generalitzada pel que fa als drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge dels infants. Així, assenyala que no es té prou present que la difusió de la identitat o de la imatge de l’infant no només lesiona els seus drets, sinó que, a més, pot pertorbar el seu correcte desenvolupament físic, mental, moral i social.

Una de les recomanacions que fa el Síndic és garantir amb rigor que el dret a la informació i la llibertat d’expressió no depassi els límits que imposa l’ordenament jurídic de preservar els esmentats drets, especialment si els infants han estat víctimes d’un delicte o de maltractament.

Altres temes

#LGTBI Mancances de l’Administració pel que fa a les polítiques de coeducació i visibilització dels infants LGTBI (pàg. 11).

#Refugiats Manca de recursos per a famílies refugiades de recent arribada amb necessitat d’un seguiment intensiu a Barcelona (pàg. 75).

#Salut Insuficiència de professionals de pediatria (pàg. 52). Consum de tabac en instal·lacions esportives on els infants desenvolupen activitats (pàg. 54)

#Discapacitat Programa respir per a infants amb discapacitat intel·lectual (pàg. 39). 

Back