The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic exigeix la provisió immediata dels punts de trobada familiar per garantir els drets dels infants

03/08/2018

Qualsevol dilació suposa una vulneració del dret dels infants a mantenir contacte regular i directe amb el seu pare o mare

La recuperació del vincle, quan és necessària, es veu greument afectada pel retard en la provisió del recurs

Arran de la investigació de diverses queixes rebudes, el Síndic s’ha adreçat a la Direcció General de Famílies per reclamar una resposta immediata i eficaç que erradiqui la saturació dels serveis tècnics de punt de trobada familiar (SPTF).

L'article 9.3 de la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989, determina que “els estats membres han de respectar el dret de l’infant separat d’uns dels pares o d’ambdós de tenir relacions personals i contacte directe amb tots dos regularment, tret que això vagi en contra del seu interès primordial”.

La Convenció i la legislació estatal i catalana reconeixen el dret dels infants i adolescents a mantenir contacte directe amb el progenitor amb qui no convisquin. Per tant, el dret de relació, visites i comunicació amb aquest progenitor és un dret de l’infant que decau només en funció del seu interès primordial.

L’endarreriment mai no pot ser justificat per un augment de la demanda puntual en un determinat servei de punt de trobada des de la perspectiva dels infants, atès que el temps s’erigeix com a factor clau en el procés de recuperació del vincle amb aquell progenitor, mare o pare, amb el qual no conviu, i la sentència judicial ha establert que s’hi relacioni per mitjà d’un servei de punt de trobada.

La manca de recursos humans i materials, en cap cas,  pot alterar l’inici i la freqüència dels contactes entre els infants i els progenitors d’acord amb el règim estipulat judicialment, com el Síndic ha tingut coneixement que ha succeït en determinats casos. Aquesta alteració va en detriment del dret de l'infant a mantenir contacte directe i regular amb ambdós progenitors.

Cal tenir en compte, per a la immediata provisió, que el temps acumulat durant els diversos procediments, judicials o administratius, és un factor clau que cal tenir en consideració per l’especial repercussió que té en l’infant. La dilació pot tenir repercussions perjudicials pel que fa a la recuperació de la relació de l'infant amb un progenitor.

Serveis tècnics de punt de trobada

És un recurs gratuït destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor.

La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, fa referència,  en l’article 38, als drets de relació i convivència dels infants i els adolescents, i el Decret 357/2011, de 21 de juny, regula els serveis tècnics de punt de trobada, que tenen com a funcions atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica sorgida de processos de conflictivitat familiar en casos de separació o divorci, o d’exercici de la tutela per part de l’Administració .

Back