The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Departament d’Educació i més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic

18/03/2019

Signatura del Pacte contra la segregació escolar

D'ençà de l'any 2017, el Síndic de Greuges ha estat treballant per consensuar l’acord, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu
 
El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura
 
Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació
 
El pacte preveu, entre d'altres, l'aprovació d'un nou decret d'admissió d'alumnat per al curs vinent, amb mesures específiques per combatre la segregació, com ara l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona, la limitació de l'escolarització de matrícula viva a centres d'alta complexitat o la creació d'una oficina virtual d'escolarització
 
També es preveu promoure garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada d'alumnat

 

La sala Auditori del Parlament de Catalunya ha acollit aquest dilluns 18 de març de 2019 l’acte de signatura del Pacte contra la segregació escolar, al qual s’han adherit la majoria d’agents de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari i institucional, entre els quals hi ha més de vint-i-cinc entitats de l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants. L’acte de signatura ha estat presidit pel conseller d’Educació, Josep Bargalló i pel síndic de greuges, Rafael Ribó, que n’ha estat l’impulsor.

El Pacte, pioner a l’Estat espanyol, arriba gairebé dos anys després que el Síndic presentés un doble informe monogràfic sobre aquest fenomen i posés sobre la taula la necessitat d’arribar a un acord i compromís de país per combatre’l. D'ençà de l'any 2017 el Síndic de Greuges ha estat treballant, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar des de la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu.

El Síndic s’ha compromès, amb aquesta signatura, a coordinar el seguiment del Pacte, conjuntament amb el Departament d’Educació. En aquest sentit, mentre el Pacte estigui vigent, en farà un informe bianual de balanç que es presentarà al Parlament de Catalunya.

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també assumiran durant els pròxims tres anys l’adopció de les mesures consensuades que pertanyin al seu marc competencial, i també els titulars dels centres concertats. Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació entorn del 6% del PIB, d’acord amb el que estableix la LEC.

Alguns dels àmbits d’actuació són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió, les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta, la promoció d’acords o pactes locals per assolir una escolarització equilibrada, o les campanyes de sensibilització sobre la qualitat del Servei d’Educació de Catalunya.

L'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona a través d'una nova normativa d'admissió i millora de la distribució d'alumnat entre centres

El Pacte proposa elaborar un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat. A banda d’eliminar criteris complementaris per malaltia digestiva crònica i per germans o progenitors exalumnes del centre, que ja s’ha aprovat, també preveu el desplegament de mesures com ara la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d'una mateixa zona, l'oficina electrònica de preinscripció, la publicació de quotes i règim legal i altres exigències de transparència (vacants, etc.), la protecció dels centres d'alta complexitat (no-escolarització matrícula viva, etc.), la regulació de la detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques o instruments adreçats a evitar els fraus, com ara preveure majors exigències d’acreditació del criteri de proximitat per a l’alumnat que modifica la seva residència padronal just abans d’iniciar el curs escolar (actuació 1).

Addicionalment, el Pacte també preveu la posada en marxa, en el marc del procés d'elaboració d'un nou decret, de dues comissions d'estudi estratègiques des de la perspectiva d'avançar en els instruments de lluita contra la segregació escolar, i que pot alimentar el contingut del nou decret (actuació 2): una comissió d'estudi específica de bones pràctiques en règims d'admissió d'alumnat (on s'avaluarà l'impacte i la viabilitat d'una possible política d'admissió per quotes en funció del nivell d'instrucció/nivell socioeconòmic dels progenitors) i una comissió d'estudi específica per analitzar mesures efectives de lluita contra la segregació escolar en municipis amb una forta segregació residencial (on s'avaluarà com combatre la segregació en territoris amb una elevada composició social desfavorida, on les polítiques d'escolarització equilibrada dins del barri generen efectes limitats).

Alhora, el Pacte preveu el disseny (i implementació) d'un protocol efectiu per a l'aprofitament de la reserva de places com a mesura d'escolarització equilibrada, per garantir la distribució equitativa d'alumnat amb necessitats educatives específiques entre centres (actuació 8).

Garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit

Hi ha un ampli consens dins de la comunitat educativa a l’hora de destacar l’infrafinançament del sistema educatiu. El Servei d’Educació de Catalunya, integrat per centres públics i concertats, presenta importants dèficits d’inversió pública per garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Hi ha centres públics i concertats, especialment els que tenen més complexitat educativa, que demanen una dotació més gran de recursos humans, econòmics i materials per atendre amb més garanties les necessitats educatives específiques de l’alumnat.

El dèficit de finançament públic provoca que part del servei educatiu que presten els centres s’hagi de finançar per mitjà de les aportacions de les famílies, la qual cosa resulta contradictòria amb el principi de gratuïtat que regeix el nostre sistema educatiu i suposa un important factor de desigualtat, tant en l’accés als diferents centres com també en la configuració dels projectes educatius, condicionats, en part, pel finançament privat de les famílies.

En aquest sentit, el Pacte preveu avançar en la gratuïtat de l’ensenyament a través de la millora del finançament públic dels centres públics i concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els centres i les famílies socialment menys afavorits, amb l'objectiu de garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, i també de garantir la gratuïtat real de l’ensenyament i que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar tal com succeeix actualment.

Entre altres mesures, el Pacte preveu la creació d'una comissió d'estudi del cost de la plaça (actuació 15), l'adequació del finançament públic dels centres públics i concertats en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat (actuacions 16 i 17), l'elaboració de directrius sobre el pagament de quotes en centres públics i concertats (actuació 19-20) i l'establiment d'una convocatòria d’ajuts per a llibres de text, material escolar, sortides i colònies escolars (centres públics i concertats) (actuació 21-22).

Implicació i alineament dels actors que actuen en el territori (centres, inspecció, serveis municipals, etc.) en la lluita contra la segregació escolar

La lluita contra la segregació escolar implica, entre altres aspectes, millorar la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu, i també la coordinació entre aquests a l'hora de desplegar els instruments disponibles per promoure l'escolarització equilibrada d'alumnat.

Un dels àmbits d’intervenció clau, amb més incidència en la lluita contra la segregació escolar, té a veure amb la programació de l’oferta i la gestió del procés d’admissió d’alumnat. A escala local, aquestes pràctiques han de ser promogudes i implementades especialment per les taules mixtes de planificació, les comissions de garanties d’admissió i les oficines municipals d’escolarització, a més d’altres dispositius, si s’escauen.

En aquesta línia, el Pacte preveu, entre d'altres, el desenvolupament d'orientacions en la programació escolar (oferta, adscripcions, zonificació, i ampliacions i reduccions de ràtio, de grups i de centres) i l'establiment de criteris en la gestió de les sol·licituds (actuacions 3 i 4), i també la promoció d'acords o pactes locals entre centres dins d’una mateixa zona o municipi per a l’escolarització equilibrada d’alumnat (actuació 10) i el disseny del model d'intervenció dels dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada d'alumnat en el territori, i la creació i dinamització d'aquests dispositius on no hi siguin (actuació 6): clarificar i articular el paper que han de tenir les OME, la Inspecció d'Educació, les comissions de garanties d'admissió, les taules mixtes, els serveis educatius, els serveis municipals, etc. per combatre la segregació i fer un ús efectiu dels instruments disponibles, i les pautes a aplicar.

Suport als centres d'alta complexitat

El Pacte també preveu una bateria de mesures adreçades a millorar la dotació de recursos dels centres amb una composició social desfavorida i la consolidació dels seus projectes educatius (actuació 26-27-28-29), com ara promoure als centres públics i concertats amb una composició social desfavorida i amb una demanda més feble projectes en els àmbits de l’aprenentatge de la lectura, de les llengües estrangeres, de la tecnologia, de les ciències, de les arts o de l’educació en valors que homologuin les oportunitats educatives en els diferents centres i programes de desegregació (projectes magnet, etc.) o incrementar la provisió de recursos econòmics i professionals per al funcionament dels centres amb una composició social menys afavorida i amb més concentració de necessitats educatives específiques (més dotació de plantilles, plantilles més interdisciplinars, més suport dels serveis educatius, mecanismes d’incentius o d’altres per garantir que el professorat més qualificat per a la tasca docent presti servei als centres públics amb una complexitat més elevada, etc.).

El Pacte com a espai de rendició de comptes davant la comunitat educativa

Des del moment de l'aprovació, el Pacte preveu mesures de seguiment per mitjà de reunions semestrals amb el conjunt de les entitats signatàries, i també a través de comissions de seguiment temàtiques o territorials per abordar monogràficament el seguiment d'alguns dels àmbits d'actuació previstos.

En el marc de les reunions de seguiment, les administracions i la resta d'entitats signatàries rendiran comptes del compliment dels compromisos adquirits, dels progressos assolits en el desplegament de les mesures previstes en el Pacte, i també avaluaran i proposaran les necessitats de millora de futur que escaiguin.

El Departament d'Educació i el Síndic de Greuges es comprometen a aportar informes amb dades qualitatives i quantitatives que contribueixin a la diagnosi objectiva de la lluita contra la segregació escolar. Addicionalment, el Síndic de Greuges es compromet a fer un informe bianual de balanç mentre el Pacte estigui vigent, que es presentarà al Parlament de Catalunya, i també a rebre comunicacions relacionades amb els possibles incompliments del contingut del Pacte per part dels diferents actors (administracions, centres, etc.), a fi de promoure davant les administracions competents la implementació de les mesures acordades.

 

Back