The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recorda que va recomanar la retirada de l'IRPH com a tipus oficial

10/09/2019

En un informe del 2015, el Síndic recomanava que les hipoteques pactades amb l'IRPH es renegociessin amb índexs més ajustats i que l'Agència Catalana de Consum intercedís i arbitrés alternatives a l'IRPH, entre d'altres

Avui, l'Advocat general del Tribunal de Justícia de la UE ha conclòs que l'IRPH es basa en una fórmula matemàtica complexa i poc transparent 


El Síndic de Greuges va presentar el setembre de 2015 al Parlament l'informe La protecció dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris. Aquest informe es va concebre a partir d'una actuació d'ofici oberta que tenia per objectiu estudiar la legalitat de l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH), que s'utilitza, de la mateixa manera que l'euríbor, per calcular els interessos d’aquests préstecs. El treball fou el fruit de diverses reunions amb representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, així com de l’anàlisi de diverses sentències judicials en primera instància que havien considerat l'IRPH com a clàusula abusiva.

Davant els dubtes raonables sobre la legalitat que aquest índex oferia, i tenint en compte que afectava el dret a l'habitatge, el Síndic va obrir una actuació d'ofici per estudiar a fons l'assumpte i va fer diversos suggeriments i recomanacions adreçades als poders públics implicats, tot recordant-los que la informació sobre els productes bancaris i financers ha de ser efectiva i ajustada a la realitat del producte. Així mateix, va recomanar als organismes que supervisen el sector bancari, com ara el Banc d'Espanya i el Departament d'Economia, que intervinguessin per garantir la defensa dels drets dels ciutadans davant les entitats bancàries i financeres. També va adreçar recomanacions a l’Agència Catalana de Consum i al Parlament de Catalunya.

En aquest informe, el Síndic plantejava la retirada de l'IRPH d'entitats com a tipus oficial i que, en els casos en què les persones interessades ho demanessin, les hipoteques pactades amb l'IRPH fossin renegociades amb índexs més ajustats.

El dictamen de l’Advocat general del Tribunal de Justícia de la UE, fet públic avui, corrobora la tesi del Síndic de 2015, en el sentit que conclou que l’IRPH es basa en una fórmula matemàtica complexa i poc transparent, de tal manera que els jutges podrien entrar a dictaminar sobre el potencial abús d’aquestes clàusules. El Síndic ha celebrat que el seu informe de setembre de 2015 hagi estat considerat en aquest dictamen.

La protecció dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris. Setembre 2015

 


Back