The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic proposa una actuació proporcionada, necessària i no discriminatòria de les forces i els cossos de seguretat durant l’estat d’alarma

01/04/2020

L'actuació de la policia ha de respectar en tot moment el que ordenen els estàndards nacionals i internacionals per garantir els drets humans 

La institució subratlla que la funció dels cossos i les forces de seguretat ha de ser principalment pedagògica i d’advertència, no sancionadora 

La institució recorda a les persones que hagin vist vulnerats els seus drets per actuacions irregulars de les forces i els cossos de seguretat que poden presentar una queixa perquè el Síndic pugui analitzar els fets

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès aquest 1 d’abril del 2020 una resolució en la qual es fa una anàlisi i unes recomanacions sobre l’actuació de les forces i els cossos de seguretat que s’està duent a terme durant l’obligació del confinament establerta en els decrets de l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus. Els cossos i les forces de seguretat tenen l'encàrrec de controlar i fer efectives les mesures de confinament i d’aïllament social previstes en el Decret que estableix l'estat d'alarma i, per fer-ho, poden emprar els mitjans d'autoritat de què estan constitucionalment dotats, per bé que sempre sota els paràmetres d'oportunitat, de ponderació i de proporcionalitat.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, es va publicar en el BOE i va entrar en vigor el mateix dia per fer front amb caràcter immediat a la situació d'emergència provocada per l'altíssima capacitat de contagi del virus esmentat entre la població. Entre les mesures que recull el Reial decret hi ha les que limiten la capacitat de lliure deambulació de la població, recollides en l'article 7. L’incompliment de les limitacions a la llibertat de circulació i dels drets civils de col·laboració i no-obstaculització de la tasca dels agents policials pot constituir, de menys a més grau, una infracció administrativa o penal.  

Les forces de seguretat i l’aplicació de l’estat d’alarma

L'actuació de les forces i els cossos de seguretat a Catalunya està sent, amb caràcter general, ponderada i pedagògica. Tot i així, el Síndic ha tingut coneixement a través d'escrits rebuts i de notícies publicades de situacions que es podrien considerar que incorren en abús de les atribucions policials.Durant aquest període de confinament, la institució ha rebut queixes de persones que s’han trobat al carrer fent activitats previstes pel Decret llei a qui agents policials han increpat o requerit, presumptament de males maneres, les raons per les quals es trobaven al carrer. En altres casos, se les ha obligat a tornar al domicili amb la imposició de la sanció corresponent perquè, a criteri de l'agent en qüestió, la resposta no era prou satisfactòria o convincent.  

Davant aquests fets, el Síndic és conscient que en alguns casos pot no quedar clar quin és el límit a l’hora de determinar si la conducta de la ciutadania és constitutiva d'una infracció administrativa o no, però cal recordar que els agents tenen l'obligació de protegir els drets de la ciutadania en les intervencions que duguin a terme, i donar en tot moment una resposta proporcionada, motivada i justificada de les seves accions davant les demandes ciutadanes. Així mateix, la policia ha d'actuar tenint en compte un curós equilibri i amb criteris de proporcionalitat perquè els requeriments que efectuïn no es puguin considerar limitacions abusives del dret de lliure circulació. 

La institució també tingut coneixement de casos documentats a través de gravacions d’algunes persones que han denunciat a través de les xarxes socials com en diferents punts de l'Estat agents del Cos Nacional de Policia s'excedeixen en l'ús de la força contra persones que transiten per la via pública. Davant aquesta situació de violència, organitzacions de defensa de drets humans, impulsades per la plataforma Defender a quien defiende, mitjançant una carta adreçada al ministre de l'Interior i al defensor del poble, han exigit que s'activin canals interns d'investigació i de depuració de responsabilitats, i que es garanteixi que l'actuació dels cossos i les forces de seguretat estigui regida pel principi de legalitat i de respecte als drets humans.

Si bé el Síndic de Greuges no ha rebut cap queixa sobre un ús excessiu de la força, atesa la situació de crisi en la qual ens trobem, vol recordar que en una societat democràtica l'actuació de la policia ha de respectar en tot moment el que disposen tant els estàndards nacionals com internacionals sobre la garantia dels drets humans. L'actuació policial ha d'estar en tot cas guiada pels criteris d'oportunitat, congruència i proporcionalitat, i si s'ha de fer ús de la força per practicar detencions per la presumpta comissió de delictes, o per evitar-ne la comissió, cosa que pot ser inevitable, ha de ser la mínima imprescindible a aquest efecte.

El Síndic es fa ressò de les declaracions de relators especials i de procediments del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, en què s’exposa que, tot i tenir coneixement de la gravetat de la crisi actual, els estats han de tenir en compte que qualsevol resposta d’emergència ha de ser “proporcionada, necessària i no discriminatòria”. Aquesta crida coincideix amb les diferents declaracions de l'alta comissionada per als Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, sobre la necessitat de col·locar els drets humans en el centre de la resposta a la COVID-19.

Els experts de les Nacions Unides també destaquen que les declaracions d’emergència no s’han d’utilitzar com a base “per dirigir-se contra grups particulars, minories o persones, ni funcionar com una excusa per a l'acció repressiva amb el pretext de protegir la salut”. Així mateix, insten els líders mundials a garantir que es respectin els drets humans en totes les mesures governamentals que es prenguin per fer front a la pandèmia. 

En una societat democràtica, l'actuació de la policia ha de respectar els estàndards nacionals i internacionals de drets humans. D’acord amb aquest principi, i en execució de les seves legítimes funcions policials de garantia de les mesures de confinament i aïllament social, el Síndic formula les recomanacions següents, adreçades a les autoritats responsables dels diferents cossos i forces de seguretat:

  • En el context de la crisi del coronavirus, la funció dels cossos i les forces de seguretat ha de ser principalment pedagògica i d'advertència, més que no pas sancionadora. Quan calgui sancionar, ha de ser de manera proporcionada, motivada i plenament justificada. En cas de dubte sobre el sentit de l'actuació de la ciutadania, no s'ha de sancionar.
  • Les eventuals sancions econòmiques han de ser proporcionades i no abusives. Cal evitar l'abús de la figura de la manca de respecte a l'autoritat com a detonant de la sanció, i en cap cas s'ha d'utilitzar com a base per dirigir-se contra grups particulars, minories o persones, ni funcionar com una excusa per a l'acció repressiva amb el pretext de protegir la salut.
  • El recurs a la força i a la privació de llibertat no troben justificació en la infracció de l'obligació de confinament. L'actuació policial que impliqui qualsevol ús d'aquestes mesures ha d'estar plenament justificada per la comissió per part de la persona afectada, presumptament, d'un delicte greu.
  • Cal mantenir activats tots els canals interns d'investigació i de depuració de responsabilitats,  i que es garanteixi que l'actuació dels cossos i les forces de seguretat estigui regida pel principi de legalitat i de respecte als drets humans. 

Finalment, el Síndic vol recordar a totes les persones que hagin vist vulnerats els seus drets per actuacions irregulars de les forces i els cossos de seguretat que poden presentar una queixa perquè el Síndic pugui analitzar els fets i emetre una resolució.

Poden presentar la queixa per correu electrònic (sindic@sindic.cat) o emplenant el formulari del
web

També poden formular les consultes a través del telèfon gratuït 900 124 124

Back