The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recomana activitat lectiva presencial per garantir els aprenentatges i combatre les desigualtats

19/05/2020

Molts alumnes socialment desfavorits no han pogut seguir l’activitat lectiva de manera adequada durant el curs 2019/2020, malgrat les actuacions dutes a terme per administracions, centres i professorat
 
El Síndic insta el Departament d’Educació a planificar el nou curs 2020/2021 amb presencialitat per a tothom i demana que s’eviti la semipresencialitat (modalitat híbrida)
 
Un retorn precipitat en l’actual situació de pandèmia i sense condicions pot ser contraproduent i s’hauria de centrar a garantir l’atenció de situacions de més vulnerabilitat i d’impossibilitat de conciliació,i també situacions específiques com ara la preparació de la selectivitat o altres proves
 
Insta el Departament a simplificar el currículum de cara al curs 2020/2021 per al conjunt de l’alumnat i a desenvolupar mesures organitzatives flexibles, adaptades a les necessitats educatives de cada infant 
 
Cal un pla específic per a centres amb elevada complexitat

El Síndic ha presentat l’informe Els centres educatius amb elevada complexitat davant la crisi derivada de la COVID-19, en què s’analitza l’efecte que pot tenir la situació actual de confinament i les condicions específiques en què s’iniciï el curs 2020/2021 en el desenvolupament educatiu d’aquest alumnat.

Molts alumnes socialment desfavorits no han pogut seguir l’activitat lectiva programada de manera adequada durant el curs 2019/2020, malgrat les actuacions dutes a terme per administracions, centres i professorat, no només per problemes de connectivitat, sinó també per dèficits d’acompanyament familiar i per problemes de desafecció escolar accentuats en l’actual situació de confinament.

L’activitat lectiva a distància no garanteix el bon desenvolupament del currículum per al conjunt de l’alumnat, de manera que el Síndic considera que la no-presencialitat o la semipresencialitat no es poden mantenir de cara al curs 2020/2021 en la mesura que sigui possible.

1. El retorn a l’escola durant aquest curs 2019/2020 no es pot fer a qualsevol preu

El retorn a l’escola del conjunt de l’alumnat durant aquest curs 2019/2020, al marge que ha d’estar supeditat a les recomanacions de les autoritats sanitàries, no té impacte en termes estrictament acadèmics, ja que l’efecte confinament en els aprenentatges i en les trajectòries educatives de l’alumnat, especialment de l’alumnat socialment desfavorit, no es pot compensar en les poques setmanes que falten per finalitzar el curs, sinó que s’haurà de fer de cara al curs 2020/2021.

El retorn a l’escola aquest curs 2019/2020 ha d’estar molt orientat a respondre a necessitats específiques, siguin de conciliació de la vida laboral i familiar de les famílies, siguin d’atenció de situacions de vulnerabilitat social i de dèficits d’acompanyament familiar, i també situacions específiques com ara la preparació de la selectivitat o altres proves. Per aquest motiu, es proposa continuar amb el seguiment de l’activitat lectiva a distància fins a final de curs 2019/2020 i, en tot cas, obrir els centres escolars per organitzar serveis d’atenció socioeducativa de l’alumnat, amb una funció lúdica i de reforç escolar i acompanyament en el seguiment de l’activitat lectiva a distància.

En aquest retorn igualment cal també que es faci un pla específic en el cas dels centres amb elevada complexitat, on bona part de l’alumnat és socialment desfavorit requereix aquest suport. Si cal aplicar mesures de distanciament social, serà necessari buscar espais alternatius, com ara escoles properes amb menys concentració d’alumnat socialment desfavorit o equipaments municipals.

Per dimensionar l’abast d’aquesta mesura, cal tenir present que hi ha 91.224 alumnes d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria en situació de privació material severa, 141.337, amb beca de menjador escolar o 182.862, escolaritzats en centres amb elevada complexitat.

2. Quatre reptes pendents de cara a l’inici del curs 2020/2021 per al Departament d’Educació

El Síndic demana al Departament d’Educació que planifiqui el nou curs 2020/2021 amb voluntat d’atendre quatre reptes pendents (presencialitat, efecte confinament, impacte de la crisi econòmica, pla específic per a centres amb elevada complexitat). 

Repte 1. Garantir la modalitat presencial per a tothom

El Departament d’Educació ha anunciat que els centres funcionaran amb grups de 13 alumnes de primària i 15 a secundària, i si no hi ha espais suficients, s’haurà de fer en modalitat híbrida. 

Davant de les limitacions del treball no presencial, cal fer tot el possible per iniciar el curs en modalitat presencial per a tot l’alumnat, amb les dotacions necessàries, amb la reorganització dels temps i els espais escolars i amb l’ús d’espais disponibles de la xarxa d’equipaments de l’entorn de les escoles. L’activitat lectiva a distància no garanteix el bon desenvolupament del currículum per al conjunt de l’alumnat.

El Síndic també recorda que l’activitat lectiva per torns en dies alterns no és una situació òptima. Per ampliar la capacitat d’atenció en grups més reduïts, el Síndic recorda la possibilitat de modificar l’horari escolar.

El Síndic demana al Departament d’Educació que garanteixi les mateixes condicions d’escolarització al conjunt de l’alumnat. No pot ser que hi hagi alumnat que segueixi diferents modalitats d’escolarització (presencial o híbrida) en funció d’aspectes com ara la disponibilitat d’espais del mateix centre. El tipus de modalitat d’escolarització no pot estar supeditada ni a l’autonomia dels centres ni tampoc a les seves característiques materials, perquè aquest fet suposaria un risc de desigualtat entre centres en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

En aquest context, cal incrementar les dotacions de personal docent dels centres amb elevada complexitat i garantir la dotació de plantilles més multidisciplinàries, amb assignacions de professionals de l’àmbit social (tècnics d’integració social, educadors socials, treballadors socials, etc.) i de l’àmbit de la salut (psicòlegs, logopedes, etc.) i de figures professionals com les dels promotors escolars o el personal tècnic d’integració social.

Malgrat la priorització de la presencialitat, hi ha la possibilitat que el curs 2020/2021 s’iniciï amb situació de (semi)confinament de l’alumnat o també que durant el curs calgui tornar a situacions de confinament, per la qual cosa cal tenir garantida la distribució a tot l’alumat amb privació digital de dispositius electrònics i connectivitat.

En aquest retorn, cal també preveure un protocol de salut per als centres escolars de prevenció de la COVID-19 per garantir el dret a la salut dels infants i de les seves famílies.

Repte 2. Prevenir i compensar l’efecte confinament en els aprenentatges i en les trajectòries educatives de l’alumnat

L’efecte confinament en les trajectòries educatives es tradueix en dificultats derivades de la manca de finalització dels programes curriculars previstos per al curs 2019/2020, riscos en la transició a l'educació secundària obligatòria, o el risc d’abandonament educatiu prematur, entre d’altres, que caldrà abordar amb mesures, com ara: 

  • Simplificació del currículum i desplegament de mesures organitzatives flexibles per reforçar els aprenentatges en competències bàsiques. Cal redefinir els continguts competencials a desenvolupar per a cada nivell educatiu durant el curs 2020/2021, incorporant-hi les competències bàsiques inicialment previstes per a la segona part del curs 2019/2020.
  • Acompanyament a la transició de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria i programes d’orientació en la transició dels ensenyaments obligatoris als postobligatoris.
  • Adaptació de l’avaluació per posar límits a la repetició. 
  • Programes de reforç escolar i d’acompanyament familiar a través dels plans educatius d’entorn i dels serveis d’intervenció socioeducativa (centres oberts): la prevenció de l’absentisme i la desconnexió. 

Repte 3. Prevenir l’impacte educatiu de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19

En el context actual, el Síndic també destaca la desigualtat educativa derivada dels efectes de la crisi econòmica sobre les condicions materials de vida de l’alumnat socialment desfavorit. L'experiència demostra que el rendiment acadèmic de l'alumnat que presenta una situació de vulnerabilitat social decreix, especialment si no es garanteix des de l'escola una atenció socioeducativa adequada per preservar-ne el benestar. En aquest context el Síndic demana: 

  • Que es despleguin les convocatòries d’ajuts a l’escolaritat, previstes en la LEC i no convocades actualment.
  • Que es doni continuïtat de les beques de menjador escolar, en cas de no-presencialitat o semipresencialitat. 
  • Contractes programa amb els centres públics i concertats amb elevada complexitat, a fi d’incrementar-ne el finançament per a les despeses de funcionament i per a la cobertura dels costos d’escolarització dels alumnes de famílies amb dificultats econòmiques. 

Repte 4. Elaborar un pla específic per a centres amb elevada complexitat

L’efecte confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 té un impacte especialment significatiu en els centres amb elevada complexitat i accentua les seves necessitats d'incrementar la dotació de plantilles i que aquestes siguin més multidisciplinàries, i també les necessitats d'augmentar les despeses de funcionament dels centres, per consolidar els seus projectes educatius i garantir la igualtat d'oportunitats respecte a l'alumnat escolaritzat als centres que no tenen elevada complexitat. 

El Síndic demana al Departament d’Educació que el pla de desconfinament contingui mesures de discriminació positiva específiques per als centres amb elevada complexitat.

Amb aquest propòsit, cal incrementar la dotació de personal de suport, com ara tècnics d’integració social i promotors escolars, als centres amb elevada complexitat.

A Catalunya, el 20,9% de centres a primària i el 16,4% de centres de secundària són amb elevada complexitat. Aquests centres, majoritàriament públics (93,1%), escolaritzen 128.997 alumnes de primària i 53.865 alumnes de secundària.

Back