The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic denuncia la insuficiència de recursos actuals per donar resposta a les necessitats reals d’habitatge

25/06/2020

S’han denegat al voltant del 20% de les sol·licituds presentades

Els motius de denegació tenen a veure amb l'exhauriment de la dotació pressupostària i amb la manca del compliment del requisit relatiu a la necessitat d'acreditar uns ingressos mínims

La crisi actual derivada de la COVID-19 pot fer que s’incrementi la situació de risc d’exclusió residencial

Arran del gran nombre de queixes rebudes per la denegació per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) de les sol·licituds de subvenció per al pagament del lloguer de l'any 2019, el Síndic va iniciar una actuació d'ofici per avaluar la situació.

En el marc d’aquestes actuacions, el Síndic va detectar que els principals motius de denegació tenien a veure, d’una banda, amb l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria i, de l'altra, amb la manca del compliment del requisit relatiu a la necessitat d'acreditar uns ingressos mínims per poder accedir a les subvencions. En concret, l'AHC va informar el Síndic que de les 64.641 sol·licituds que complien requisits, 12.568 van ser denegades per raó de l'exhauriment del pressupost, la qual cosa equival al 20% de les sol·licituds.

El pressupost total destinat a la convocatòria ( 101,1 milions d'euros) prové en part de l'aportació econòmica de l'Estat, a través del Pla estatal d'habitatge, i en part del pressupost de la Generalitat de Catalunya. D’una banda, l’ampliació dels topalls del lloguer, dels 600 euros als 750 euros prevista en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 ha implicat un increment del nombre de beneficiaris de les subvencions. De l’altra, s’ha produït una dràstica i progressiva reducció de l'aportació dels fons que el Govern de l'Estat ha destinat els darrers anys a Catalunya per fer front a les necessitats d'habitatge i una insuficiència en recursos econòmics destinats per la Generalitat de Catalunya.

L’anterior ha fet que no hagi estat possible donar resposta a la totalitat de sol·licituds presentades i que un conjunt de persones que pateixen dificultats per fer front al pagament de la renda d’habitatge habitual, malgrat que hagin acreditat plenament els requisits exigits, s’hagin vist excloses de la possibilitat d’accedir a aquesta subvenció.  Aquest fet, a parer del Síndic, constitueix un clar retrocés en la garantia del dret a l'habitatge, sobretot si tenim en compte que el pressupost destinat a les convocatòries d'ajuts al lloguer d’anys anteriors havia permès donar resposta a totes les sol·licituds presentades. A més, cal tenir en compte que el nombre de persones en una situació de risc d’exclusió residencial i amb situacions d’emergència residencial hipotèticament s’incrementarà atenent al context actual.

D’altra banda, l'establiment en les bases reguladores per a l'atorgament d’aquestes subvencions del requisit relatiu a la necessitat d'acreditar uns ingressos mínims ha donat lloc al fet que moltes persones, generalment persones grans amb pensions baixes, no hagin pogut acreditar el compliment d'aquest requisit i, consegüentment, s'hagin vist privades de la possibilitat d'accedir a unes subvencions que anys anteriors havien percebut.

I, en darrer lloc, a partir de l’anàlisi de les actuacions, el Síndic ha constatat que l'AHC encara no ha donat resposta expressa i motivada als recursos de reposició que les persones interessades van presentar contra la denegació de la seva sol·licitud de subvenció, tot i haver transcorregut el termini d'un mes de què disposa l'Administració per donar-hi resposta.

Per tot l’anterior, el Síndic s’ha adreçat al Departament de Territori i Sostenibilitat, del qual depèn l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i els ha adreçat els suggeriments següents:

  • Que s'adoptin les mesures necessàries per revertir la situació d'exclusió residencial en què es troben les persones que no han pogut accedir a les subvencions per al pagament del lloguer en la convocatòria de l'any 2019, sigui mitjançant l'ampliació de la dotació pressupostària, sigui mitjançant la previsió d'una nova convocatòria específica, sens perjudici de l'adopció de qualsevol altra mesura que es consideri adequada per donar solució a la problemàtica plantejada.
  • Que es doni resposta expressa i motivada als recursos presentats pels sol·licitants de la subvenció.

També s’ha adreçat al Defensor del Poble i li ha traslladat la problemàtica d'exclusió residencial a què dona lloc la insuficient aportació econòmica per part del Govern de l'Estat a Catalunya, a través del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, perquè, dins de l'àmbit de les seves competències, insti l’Administració de l’Estat a adoptar les mesures necessàries per incrementar l'aportació econòmica a Catalunya en quantitat suficient per donar resposta a les necessitats reals d'habitatge.

Back