The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic envia al Tribunal Suprem les recomanacions elaborades per a la protecció dels afectats per l’IRPH

16/09/2020

Es recomana que quan es revisin els contractes que estipulen la clàusula sobre l’IRPH es faci a través d'informació veraç i comprensible

La interpretació de les normes comunitàries de protecció dels consumidors davant de les clàusules abusives sempre ha de tendir a beneficiar-los

També s’han adreçat, de nou, al Departament d’Economia, per tal que el Govern de la Generalitat pugui dur a terme les actuacions que consideri oportunes

El setembre de 2015 el Síndic de Greuges va presentar al Parlament l’informe La protecció dels afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris. Aquest informe tenia per objectiu estudiar la legalitat de l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH), que s’utilitza de la mateixa manera que l’euríbor, per calcular els interessos d’aquests préstecs. El treball va ser el fruit de diverses reunions amb representants de la societat civil, i també de l’anàlisi de diverses sentències judicials en primera instància que havien considerat l’IRPH com a clàusula abusiva.

L’actuació d’ofici va culminar amb diversos suggeriments i recomanacions adreçades als poders públics implicats; així, va recomanar als organismes que supervisen el sector bancari, com ara el Banc d’Espanya i el Departament d’Economia, que intervinguessin per garantir la defensa dels drets dels ciutadans davant les entitats bancàries i financeres. També va adreçar recomanacions a l’Agència Catalana de Consum i al Parlament de Catalunya.

A posteriori, el Tribunal de Justícia de la UE va corroborar, el passat 2019, la tesi del Síndic de 2015, en el sentit que conclou que l’IRPH es basa en una fórmula matemàtica complexa i poc transparent. A més, el març d’aquest 2020, l’alt tribunal europeu va considerar que no hi havia cap inconvenient que un jutge nacional declarés la nul·litat d’aquesta clàusula contractual abusiva.

En el cas d’Espanya, la situació afecta més d’un milió d’hipoteques configurades amb l’IRPH, i hi ha vora 150 recursos de cassació presentats davant el Tribunal Suprem per associacions de consumidors i entitats bancàries. Atès que és propera la data en la qual l’alt tribunal resoldrà la qüestió a Espanya, el Síndic li ha adreçat, a títol informatiu, les principals recomanacions recollides en les actuacions que s’han dut a terme en aquesta matèria des del 2015:

  1. La institució considera que el mandat que l'article 47 de la Constitució adreça als poders públics sobre la necessitat de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat també s'ha d'entendre en relació amb les condicions de finançament de la compra d'habitatge.
  2. És important tot l'ajut que les administracions i els professionals puguin oferir a les persones que han contractat o han de contractar un préstec hipotecari. En aquest sentit, el Síndic assenyala que els poders públics han de promoure i fomentar la formació específica quant a productes financers en els col·lectius que exerceixen la tutela de les persones consumidores i en els agents que intervenen en les transaccions d'habitatges.
  3. El Síndic també considera, en la línia del que disposa la Directiva 93/13 i de les sentències del TJUE, que la interpretació de les normes comunitàries de protecció dels consumidors davant de les clàusules abusives sempre ha de tendir a beneficiar-los, atès el desequilibri a l'hora de negociar i quant a la informació que hi ha entre les entitats financeres i els clients, si més no amb relació als préstecs hipotecaris. En aquest sentit, correspon als jutges i als magistrats un paper important en aquesta funció de tutela i protecció.
  4. En concret, pel que fa a l'IRPH, recomana que quan es revisin els contractes que estipulen aquesta clàusula de preu, es faci des del punt de vista d'una exigència rigorosa d'informació veraç, comprensible i acreditada de l'entitat bancària al client.
  5. En aquest sentit, el Síndic suggereix que els organismes que exerceixen funcions de control en els contractes financers estableixin de forma precisa i tuïtiva respecte de les persones consumidores les regles de joc de les entitats bancàries, de manera que es prohibeixin determinades pràctiques i publicitats.
  6. Finalment, en cas que judicialment s'apreciï la nul·litat de la clàusula IRPH (caixes), el Síndic entén que s'ha de consultar amb la persona afectada quin dels diferents escenaris que es plantegen li convé més sense obligar-la a acceptar la substitució per l'IRPH entitats. I, en definitiva, cal tenir present que l'ordenament jurídic espanyol preveu la possibilitat de contractes de préstecs sense interessos.

Aquestes recomanacions també s’han adreçat, de nou, al Departament d’Economia, perquè el Govern de la Generalitat pugui dur a terme les actuacions que consideri oportunes.

Back