The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

La Junta Electoral Central trasllada les recomanacions del Síndic en relació amb les eleccions del 14F a les juntes electorals de zona

12/02/2021

Gairebé 2.000 persones han presentat queixa al Síndic en relació amb les eleccions
 
La JEC considera que les mesures de seguretat contingudes en el protocol específic de la Generalitat permeten que els contagiats i els contactes estrets puguin votar de manera presencial de manera segura
 
Conclou que ampliar el termini per sol·licitar el vot per correu posaria en risc que els vots poguessin arribar a temps a les meses electorals
 
També exclou la possibilitat de sol·licitar voluntaris per completar les absències que es puguin produir i avala que els suplents puguin desplaçar-se a una altra mesa per poder-la constituir

Davant la propera convocatòria electoral en context de pandèmia, el passat 1 de febrer el Síndic de Greuges de Catalunya va formular unes consideracions i recomanacions a la Generalitat de Catalunya i a la Junta Electoral Central amb la voluntat de minimitzar els riscos per a la salut pública.

Ahir, 11 de febrer, el Síndic va rebre una carta de resposta de la Junta Electoral Central (JEC) en què s’explica que algunes de les recomanacions que va fer el Síndic han estat traslladades a les juntes electorals de zona (JEZ), que són els òrgans competents, perquè les prenguin en consideració. Concretament, la JEC ha tramès a les JEZ les recomanacions que cal establir uns criteris clars, homogenis i adequats en relació amb les admissions o no de les al·legacions que es presentin per ser membre d’una mesa electoral; que es tinguin en compte les aportacions dels informes de salut per poder valorar la possible exempció com a membre d’una mesa; que evitin que, si en el moment de constituir les meses electorals es produeix alguna vacant, la persona designada sigui qualsevol de les persones presents en el local, atès que s’ha recomanat que les persones vulnerables votin durant les primeres hores del dia; que es doti de formació específica i d’ajuda per part d’una persona formada per verificar que el procés de treure’s l’equip de protecció individual es fa correctament o que no són aconsellables ni els testos ràpids d’antígens als membres de les meses o l’ús de bates o guants, per la sensació de falsa seguretat que poden donar, o que es faci un ús molt restringit de la possibilitat dels presidents de les meses de fer treure la mascareta als electors per identificar-los correctament.

Quant a la recomanació de buscar mecanismes de sufragi no presencials per a les persones contagiades o els contactes estrets a partir de la data en què finalitzava el període de vot per correu, la JEC considera que no és possible, d’acord amb la normativa electoral vigent. També destaca que la Generalitat de Catalunya, amb el seu protocol específic, que estableix una franja horària perquè puguin votar, ja ha pres mesures que permeten garantir el dret de sufragi d’aquest  col·lectiu amb màxima seguretat per a tothom.

Pel que fa als horaris recomanats per a la votació, la Junta Electoral de Zona de Barcelona també va demanar al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, de la mateixa manera que el Síndic, que la franja de la primera hora no fos la reservada per als col·lectius de risc, atesa la possibilitat d’haver de constituir les meses amb els primers electors, en cas que els designats no es presentin.

Tampoc no ha acceptat el suggeriment d’ampliar el termini per sol·licitar el vot per correu més enllà del 5 de febrer, atenent als informes desfavorables de l’Oficina de Cens Electoral i de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, en què es posa de manifest que aquesta decisió posaria en risc que el vot per correu pogués arribar a temps a les meses electorals.

El Síndic ja ha rebut gairebé 2.000 queixes relacionades amb les properes eleccions del 14F, la majoria són per desacord amb haver d’exercir el càrrec de membre de mesa. Algunes d’aquestes queixes són de persones a qui i s’ha desestimat les al·legacions per deixar de ser membre d’una mesa electoral, com ara persones malaltes o cuidadors principals de persones dependents. També se n’han rebut algunes per la manca d'informació subministrada pel funcionari de correus durant el tràmit del vot per correu.

La constitució de les meses

Avui, dia 12 de febrer, el Síndic també ha rebut una carta de la JEC en què li trasllada els criteris unificats que caldrà tenir en compte a l’hora de constituir les meses electorals.

Segons el comunicat, en cas que les meses no es poguessin constituir tampoc amb la figura dels suplents, la JEZ designarà lliurement les persones que hauran de constituir la mesa, i poden ordenar que en formi part algun dels electors que pugui ser present en aquell moment al col·legi electoral. No obstant l’anterior, matisa que caldrà valorar les al·legacions que en aquell moment pugui presentar l’elector i en particular es tindrà en compte, especialment, l’edat i altres circumstàncies que puguin suposar un major risc per a la salut.

Del comunicat també destaca la possibilitat que es puguin designar suplents d’altres meses electorals que sí que s’hagin pogut constituir, en el mateix col·legi electoral o en un de proper. Per a aquests supòsits, també s’estableix que hauran de votar a la mesa de la qual són electors, en primer lloc o posteriorment, sempre que la mesa de la qual finalment formen part mantingui dos dels seus vocals mentrestant. I, per poder fer efectiva aquesta opció, les JEZ hauran d’haver comunicat prèviament a tots els suplents que caldrà que romanguin al recinte del col·legi fins que així ho determini la Junta.

El comunicat també deixa clar que s’exclou la possibilitat de sol·licitar voluntaris per completar les absències que es puguin produir, de la mateixa manera que ho havia recomanat el Síndic. 

En darrer lloc, estableix que, si malgrat tot això, no es pot constituir alguna de les meses, la JEZ haurà de convocar una nova votació en aquella mesa dins els dos dies següents, tal com està previst en la LOREG.

Back