The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic proposa els criteris bàsics per a un nou protocol que incrementi la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per promoure’n l’escolarització equilibrada

14/05/2021

L’informe ha estat elaborat a partir dels treballs de la Comissió d'estudi sobre la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, coordinada pel Síndic de Greuges i amb participació del Departament
 
Un dels objectius del protocol és incrementar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
 
Cal una simplificació i automatització dels procediments de detecció a partir dels registres administratius
 
Cal implementar la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques
 
Cal garantir la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques assignat a una plaça escolar

Un dels principals dèficits en la lluita contra la segregació escolar és la infrautilització de la reserva de places com a instrument efectiu per promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat. Amb l’objectiu de corregir aquesta mancança, el Pacte contra la segregació escolar preveu l’elaboració d’un protocol de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places.

Aquest informe, elaborat a partir dels treballs de la Comissió d'estudi sobre la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, coordinada pel Síndic de Greuges amb la participació del Departament d’Educació, conté una proposta de protocol de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places en el marc del nou Decret 11/2021, que regula la programació de l’oferta i l’admissió d’alumnat, aprovat recentment.

D’acord amb el nou decret, aquest protocol planteja quatre novetats fonamentals:

 1. L’establiment d’un llindar de renda com a element central per determinar la concurrència de les necessitats educatives específiques de l’alumnat, tal com ja succeeix amb la concessió d’ajuts econòmics, que cobreixi el conjunt d’alumnat en situació de pobresa. En aquest sentit, es proposa un sistema de cribratge a través d’una fórmula basada en el compliment de requisits garantits a partir de llindar de renda o de la suma d’altres condicions socials, la qual cosa suposaria incrementar el nombre d’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques dels prop de 75.000 actuals als més de 200.000.
  Això suposaria multiplicar per tres la detecció en el conjunt del sistema educatiu i multiplicar per cinc la detecció en l’admissió a P3.
 2. També es proposa la detecció automatitzada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que faci ús especialment de la informació disponible en els registres administratius, que permeten acreditar les situacions de desavantatge educatiu, sovint a través d’avaluacions prèvies ja fetes per part de professionals de l’àmbit educatiu o social.
 3. El protocol també incorpora l’activació de tres instruments previstos en el Decret, com ara l’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques que pot ser escolaritzat en cada centre de la zona, l’allargament de la vigència de la reserva fins a l’inici de curs i la doble via d’accés al sistema educatiu, de manera que l’alumnat amb necessitats educatives específiques només pugui ser assignat a llocs de reserva. Aquestes mesures permetrien assegurar una escolarització equilibrada d’aquest alumnat.
 4. En darrer lloc, un altra proposta del protocol implica la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques assignat a una plaça escolar. L’assignació de plaça comporta la concessió d’un ajut econòmic a l’alumnat amb necessitats educatives específiques que compleixi el criteri de renda establert. Aquest ajut s’ha calculat d’acord amb l’Informe sobre el cost de la plaça escolar, elaborat en el marc del Pacte contra la segregació escolar (Síndic de Greuges, 2020), i ha de permetre garantir l’escolarització d’aquest alumnat als centres educatius amb accés gratuït a les activitats complementàries, a les sortides i colònies escolars, als materials i llibres de text i als serveis escolars.

D’altra banda, la implementació del protocol també requereix millores en altres àmbits que han de facilitar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i la gestió de la reserva de places. Les més destacades són:

 • Promoure l’escolarització dels infants al nivell de P2 de l’educació infantil de primer cicle.
 • Elaborar i aprovar una resolució que estableixi els factors de necessitat educativa específica, els indicadors de referència i la fórmula i les eines de cribratge.
 • Avaluar la fórmula de cribratge per determinar la concurrència de necessitats educatives específiques abans d’implementar-la.
 • Establir en una normativa amb rang de llei els procediments a seguir per a la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i per a l’escolarització equilibrada d’alumnat, en el supòsit de detecció prospectiva sense consentiment de la persona interessada.
 • Adaptar la sol·licitud de preinscripció a les noves necessitats de detecció.
 • Incorporar el consentiment en la sol·licitud d’ajuts socials per tal que el Departament d’Educació consulti la informació sobre els beneficiaris per a la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Millorar la informació de les característiques socials i econòmiques de l’alumnat en el registre d’alumnes (RALC), que encara presenta algunes mancances sobre les dades disponibles del perfil social de l’alumnat i que s’ha de vertebrar com un registre administratiu central per fer cribratge de les necessitats educatives específiques de l’alumnat ja escolaritzat, al llarg de la seva escolaritat, i també per orientar les polítiques d’escolarització equilibrada de l’alumnat.
 • Millorar la informació disponible a la plataforma PICA per garantir l’agilitat de la detecció, amb els desenvolupaments tecnològics necessaris o promoure l’intercanvi de dades en entorns tancats.
 • Establir un sistema de tramitació de la sol·licitud de preinscripció i dels ajuts econòmics integrat i unificat.
 • Regular les unitats de detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Adequar la resolució dels informes per acreditar les necessitats educatives específiques, ja que el model actual no esdevé funcional per a la detecció derivada de l’aplicació del nou Decret 11/2021.
 • Dissenyar la convocatòria d’ajuts per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques en el marc d’un sistema integrat d’ajuts a l’escolaritat.
 • Elaborar instruments (indicadors, etc.) per a la planificació de la reserva de places i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques prèviament a completar la detecció.

Back