The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El síndic, en nom de la Taula d’Emergència Social del Síndic, planteja al possible candidat a la presidència les mesures necessàries per esmenar les mancances per fer front a la crisi derivada de la COVID

19/05/2021

La Taula d’Emergència Social ha presentat un document que vol que el nou govern tingui en consideració a l’hora dissenyar les polítiques públiques per afrontar la crisi social

Cal garantir que les persones afectades greument per la crisi tenen les necessitats bàsiques cobertes

Cal reforçar els recursos per enfortir el paper dels serveis socials bàsics

La renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital han d’esdevenir instruments de fàcil accés per a les persones vulnerables

És imprescindible una nova llei del tercer sector social

Aquest matí el síndic de greuges, Rafael Ribó, acompanyat de membres de la Taula d’Emergència Social, han comparegut en roda de premsa al Parlament de Catalunya per presentar un document que conté un seguit de propostes que el govern de la Generalitat que està punt de constituir-se hauria de prendre en consideració a l’hora de fer front a la crisi econòmica i social que ha deixat la pandèmia de la COVID-19.

Durant tot aquest temps la Taula ha continuat treballant per proposar les bases que considera necessàries per consolidar un sistema de protecció social que garanteixi els drets de les persones a viure en una societat justa, igualitària i cohesionada. Avui, la Taula vol adreçar al futur govern de la Generalitat un seguit de propostes que considera prioritàries per fer front a la crisi derivada de la pandèmia i vol posar de manifest que hi ha mancances estructurals que cal abordar urgentment.

Pel que fa a la situació d’emergència generada per la crisi, la Taula demana garantir que les persones afectades greument per la crisi tenen les necessitats bàsiques cobertes, especialment en l'àmbit d'alimentació, habitatge i subministraments bàsics. També demana més recursos per poder fer front a l'increment de demanda que ha suposat la situació d'emergència i assegurar una bona coordinació i complementarietat entre les administracions i el tercer sector social.

Quant a les mancances estructurals, la Taula destaca el paper crucial dels serveis socials bàsics com a serveis essencials i demana valorar la seva contribució en l'estabilitat social per atendre necessitats bàsiques, detectar i prevenir situacions de maltractament i violència, i acompanyar i orientar les persones que ho necessiten, tot garantint una atenció presencial plena en tot moment. Demana evitar la fragmentació d'ajuts socials i garantir l’accés a prestacions per cobrir les necessitats bàsiques, com ara l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, i també l'acompanyament de les persones i de les famílies vulnerables creditores d'aquests ajuts. Així mateix, planteja la necessitat de millorar la inversió en educació per resoldre les desigualtats existents, establir un pla de xoc contundent per impulsar la inserció laboral dels col·lectius vulnerables i l’ocupació juvenil, i incrementar el parc d’habitatge social.

Pel que fa al paper del tercer sector social, es demana una regulació del finançament estable i transparent, impulsar una llei del tercer sector social i una nova actualització en la tarifació dels serveis públics, i també generar línies d’ajuts o compensacions al sector per cobrir els sobrecostos derivats de la pandèmia.

La Taula d’Emergència Social, impulsada pel Síndic de Greuges, que actualment aplega el Síndic i nou entitats del tercer sector (Taula del Tercer Sector, DINCAT, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Comunitat de Sant’Egidio, Fundesplai i Fundació Arrels), es va constituir el passat 11 de juny amb la voluntat d’abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia de la COVID-19

El 30 de juny es va presentar una declaració que pretenia fixar les bases sobre les quals haurien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica, que s’ha vist molt agreujada per la pandèmia. El 26 de novembre, el Síndic va convocar una reunió de la Taula amb els màxims representants del Govern al Palau de Pedralbes i els va fer arribar la detecció de necessitats observada durant els darrers mesos, i les prioritats i recomanacions de millora per afrontar la crisi generada per la pandèmia, que visibilitza problemes ja existents.

Back