The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic investiga els problemes que generen retards en la tramitació de les llicències d’obres

03/08/2021

Els retards per obtenir una resolució o el nombre excessiu d’esmenes són un problema que afecta diversos municipis de Catalunya

Des de l’any 2011 que el Síndic alerta que aquests problemes suposen greus perjudicis econòmics per a tots els agents implicats

Des de l'any 2020 fins a l'actualitat, el Síndic ha rebut nombroses queixes relacionades amb la tramitació de llicències d'obra, que exposen retards per obtenir una resolució, dificultats per accedir als tècnics municipals en alguns casos i un nombre excessiu dels requeriments d'esmenes, no sempre prou justificades, als projectes pels quals es demana el permís municipal. Les queixes afecten diversos ajuntaments de Catalunya.

En els seus informes, el Síndic ja havia donat compte al Parlament sobre les recomanacions que havia adreçat als ajuntaments sobre aquestes qüestions en els casos concrets que s’havien plantejat. Es tracta de problemes que, a més de vulnerar els principis de celeritat i d'impuls d'ofici que han de regir l'activitat administrativa en general, suposen seriosos perjudicis econòmics per a tots els agents que intervenen en les obres, contractistes, propietaris i tècnics, que han d'esmerçar temps i recursos en projectes que s'allarguen injustificadament en el temps. En concret, en l'Informe al Parlament 2011, el Síndic ja destacava la problemàtica pel fet que la persona interessada rebi requeriments d’esmenes quan podia haver entès concedida la llicència per silenci administratiu. El silenci administratiu en matèria de llicències d’obres té sentit positiu. No obstant això, l’ordenament urbanístic estableix que no es poden obtenir per silenci facultats en contra de les prescripcions establertes en la legislació urbanística i en el planejament vigent. Així doncs, començar les obres abans de disposar de la llicència pot donar lloc que, amb les obres ja acabades, l’Administració resolgui denegar la llicència pel fet de considerar que el projecte no s’ajusta al planejament.

Fa unes setmanes, el Síndic va conèixer pels mitjans de comunicació l'existència d'una enquesta feta el 2020 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya entre els seus col·legiats. Segons la normativa aplicable, les llicències d'obres per a les quals la normativa exigeix projecte s'han de resoldre de manera motivada en el termini de dos mesos. Per a la resta, el termini és d'un mes. El resultat de l’enquesta mostra, però, que 39 municipis tenen una mitjana de resposta per sobre d'aquest termini, que va de 2,9 mesos fins als 12,8.

L’enquesta també avalua l’ús de les esmenes i llista el conjunt de municipis que fan ús excessiu d’aquest instrument. En aquest aspecte, en l’Informe al Parlament 2019, el Síndic constatava que alguns cops les esmenes s'utilitzen amb finalitats diferents de la funció que preveu la llei i amaguen una valoració negativa del projecte per part dels tècnics municipals. Així, obliguen la persona interessada a ajustar la petició a les seves directrius, amb l'advertiment que si no ho fa en el termini concedit, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud. Cal tenir en compte que no és el mateix una resolució per desistiment que una resolució negativa, motivada i que pot ser objecte de recurs. S'ha d'anar en compte, doncs, i evitar que les esmenes no siguin resolucions denegatòries encobertes. En cap cas poden privar a qui sol·licita una llicència de defensar els seus interessos si no està d'acord amb les prescripcions dels tècnics municipals.

D'altres vegades els requeriments d'esmenes serveixen per suspendre la tramitació d'una llicència quan els serveis municipals són a punt d'exhaurir els terminis de resolució. I, en aquest sentit, el Síndic recorda que l'Administració pot ampliar els terminis per causa justificada i notificar-ho a les persones interessades.

Per tot l'anterior, el Síndic ha considerat oportú obrir una actuació d'ofici per estudiar l'origen dels problemes relacionats amb les llicències d’obres i les possibles mesures que es poden prendre per solucionar-los.

Back