The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic considera urgent l’aprovació a les Corts d’una legislació que estableixi límits al preu del lloguer dels habitatges

18/03/2022

La sentència del TC ha declarat inconstitucional la llei catalana de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

Demana al Defensor del Poble que promogui un marc normatiu comú en totes les comunitats autònomes que permeti garantir una major assequibilitat dels preus del lloguer

La nova normativa espanyola hauria de ser com a mínim igual d’exigent que la catalana que s’ha declarat inconstitucional

La Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, pretenia establir un topall en el creixement dels preus del lloguer, limitat a les àrees que hagin estat declarades àrees amb mercat d'habitatge tens i sempre que es compleixin una sèrie de requisits que detalla la mateixa normativa, com a mecanisme per afavorir l'accés a l'habitatge al conjunt de la ciutadania. Aquesta normativa preveu que el preu de referència dels contractes de lloguer subjectes al règim de contenció de preus s'estableixi a partir d'un índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que determina i fa públic el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

A principis d’aquest mes de març, el Tribunal Constitucional ha resolt el recurs d'inconstitucionalitat que es va presentar contra la llei esmentada i n’ha declarat inconstitucionals i nuls alguns articles i disposicions. Aquesta inconstitucionalitat es justifica perquè entén que suposen una invasió de competències de Catalunya en les de l'Estat.

El Síndic és coneixedor que actualment hi ha un projecte de llei per al dret a l'habitatge presentat davant el Congrés dels Diputats què, entre d'altres, preveu en la disposició final primera una sèrie de mesures de contenció de preus de les rendes dels lloguers. A criteri del Síndic, aquesta normativa hauria de ser, almenys, igual d'exigent que ho era la normativa catalana declarada inconstitucional.

En aquest context, el Síndic es mostra preocupat per les conseqüències que pot tenir aquesta sentència en el dret a l’habitatge si des de l’Estat no s’adopten les mesures necessàries per impulsar l’aprovació d’una legislació. A criteri del Síndic, una de les principals dificultats que té la ciutadania actualment, especialment, els col·lectius més vulnerables, és l’accés a l’habitatge per l’elevat preu dels lloguers, de la qual cosa se’n deriva la necessitat que s’estableixin uns límits del preu, d’acord amb la funció social del dret de propietat.

Per tot això, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i s’ha adreçat al Defensor del Poble perquè, si ho considera oportú, intervingui davant l’Administració de l’Estat amb l’objectiu de promoure un marc normatiu comú que permeti garantir una major assequibilitat dels preus del lloguer del mercat privat en el conjunt de les comunitats autònomes.

 

Back