Els camps marcats amb * son obligatorios.
Gènere sentit
Nom i cognoms *
Nom sentit

Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona s’identifiqui amb un nom diferent del que consta en el seu document d’identificació oficial.

Correu electrònic*
Principis de conducta no respectats que fonamenten la queixa*
Detall de la queixa*
Documentació (només s'accepten fitxers amb extensió *.jpg, *.gif, *.doc, *.docx, *.pdf o *.odt)
El tamany màxim d'aquest document es de 1.000 Kb.
Data o període en què es produeix el fet que és objecte de queixa

Exemple: DD/MM/AAAA
Identificació de l'alt càrrec o directiu

Declaro que sóc major d’edat, que les dades consignades són reals i verdaderes i autoritzo a la institució del Síndic de Greuges de Catalunya a fer les comprovacions oportunes, si escau, per tal de verificar-ho. En qualsevol cas, la informació sobre la identitat de la persona que formula la queixa serà objecte de tractament confidencial.