Workshop on Artificial Intelligence

Barcelona, 2-3 March, 2020
Inscripcions tancades per aforament complet - Registrations closed for full capacityInformació bàsica sobre protecció de dades. Més informació
Responsable del tractament: Síndic de Greuges de Catalunya
Finalitat: Convocatòria d'actes públics, conferències i jornades
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Destinataris: No se'n preveuen
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Información básica sobre protección de datos. Más información
Responsable del tratamiento: Síndic de Greuges de Cataluña
Finalidad: Convocatoria de actos públicos, conferencias y jornadas
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios: No se prevén
Derechos: Acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar su portabilidad, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación

Basic information on data protection. More information
Responsible for the processing: Síndic de Greuges de Cataluña (Catalan Ombudsman)
Purpose: Call for public events, conferences and workshops
Legitimation: Consent of the person concerned
Recipients: Not expected
Rights: Access the data, rectify it, delete it, request its portability, oppose the processing and request its limitation