La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

LGTBI

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (PDF)

Article 38  Competència

1. La competència per a incoar els expedients administratius del règim sancionador d’aquesta llei i la imposicióde les sancions correspon a la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèriade no-discriminació de les persones LGBTI.

2. El Síndic de Greuges pot instar l’òrgan competent per a imposar sancions a incoar els expedients perincompliment d’aquesta llei per causa d’acció o omissió de les administracions públiques.


Disposicions addicionals

Tercera Cooperació i col·laboració entre institucions

 1. El Síndic de Greuges, d’acord amb les atribucions que li assignen l’Estatut d’autonomia i la Llei 24/2009, del 23 de desembre, exerceix les funcions relatives a la defensa de drets i llibertats en matèria de no-discriminació de les persones LGBTI que puguin haver estat vulnerats per l’actuació d’institucions, tant públiques com privades.

2. El Govern ha de cooperar, en l’àmbit de la no-discriminació de les persones LGBTI, amb els organismes iòrgans competents en la defensa de drets i llibertats, oferir-los tota la informació de què disposi i donar-los elsuport necessari en llurs actuacions.

3. El Govern ha de proposar un conveni de col·laboració a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i al Síndic de Greuges en el termini de sis mesos a comptar de la creació de l’òrgan coordinador de les polítiques LGBTI aquè fa referència l’article 8.