La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Expedient

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya, expedient núm. 2015/01-O

Anunci DOGC

Data límit de presentació d'ofertes: dia 24/11/2014 a les 14:00h.

Plec de clàusules administratives particulars i tècniques 

Plantilla del servei de neteja actual 

Acta d'obertura i valoració sobre 3: proposta tècnica