La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Transparencia 2017

Contractació del servei per a l'estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa sobre transparència, expedient 2017/2-O

Anunci DOGC 

Data límit de presentació d'ofertes: 25/11/2016 a les 14:00h.

Plec de clàusules administratives particulars 

Plec de  prescripcions tècniques

Acta de valoració sobre 2 i Annex