La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Temporalització

Àmbits d’actuació, mesures proposades i temporalització

Les mesures actualment desplegades per combatre la segregació escolar no són suficients. El Pacte contra la segregació escolar preveu la implementació de prop de 180 noves mesures estructurades en 30 actuacions en 9 àmbits d’actuació.

Àmbit 1. Aprovació d’un nou decret d’admissió amb més instruments per combatre la segregació escolar 

Àmbit 2. Elaboració d’orientacions relacionades amb la programació de l’oferta i la gestió del procés d’admissió 

Àmbit 3. Aprovació d’un protocol per a l’aprofitament de la reserva de places com a mesura d’escolarització equilibrada d’alumnat 

Àmbit 4. Promoció d’acords locals entre centres dins d’una mateixa zona o municipi per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat 

Àmbit 5. Promoció de bones pràctiques relacionades amb la informació a les famílies sobre la qualitat i l’equitat del Servei d’Educació a Catalunya 

Àmbit 6. Adequació del finançament dels centres públics i concertats per garantir la gratuïtat de l’ensenyament i la supressió de quotes com a factor de desigualtat 


Àmbit 7. Definició de projectes educatius i projectes de direcció compromesos amb l’equitat del sistema educatiu 

Àmbit 8. Consolidació dels itineraris de primària i secundària en el sector públic

Àmbit 9. Desplegament de mesures de suport als centres amb una composició social desafavorida