La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Seguiment

El Pacte preveu mesures de seguiment per mitjà de reunions semestrals de la Comissió de Seguiment del Pacte, que estarà integrada pel Departament d’Educació, els ajuntaments (quan afecti l’àmbit competencial de les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

A més, el Síndic s’ha compromès a fer un informe bianual de balanç que es presentarà al Parlament de Catalunya.

Comissió de Seguiment del Pacte

Calendari 

18 març 2019

Signatura del Pacte contra la segregació escolar al Parlament de Catalunya

6 maig 2019

Primera reunió de la Comissió de seguiment
Constitució i aprovació de la composició de les comissions d'estudi

3 juny 2019

Inici dels treballs de la Comissió d'estudi sobre el cost de la plaça escolar

5 juny 2019

Inici dels treballs de la Comissió d'estudi sobre règims

13 juny 2019

Inici dels treballs de la Comissió d'estudi sobre la lluita contra la segregació escolar en contextos de segregació residencial.

2 octubre 2019

Finalització dels treballs de la Comissió d'estudi sobre règims i de la Comissió d'estudi sobre la lluita contra la segregació escolar en contextos de segregació residencial

4 novembre 2019

Segona reunió de la Comissió de seguiment
Aprovació dels treballs de les comissions d'estudi i altres.

30 març 2020

Finalització dels treballs de la Comissió d'estudi sobre el cost de la plaça escolar

13 juliol 2020 Tercera reunió de la Comissió de seguiment
Presentació de l'estudi del cost de la plaça escolar
29 octubre 2020

Jornada sobre la participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar

16 febrer 2021 

Quarta reunió de la Comissió de seguiment
Presentació del Decret 11/2021
Presentació de l’Informe sobre el paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar

28 octubre 2021 

Cinquena reunió de la Comissió de seguiment
Presentació de l’Informe de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places. Proposta de desplegament del DECRET 11/2021
Presentació de l’Informe sobre l’educació inclusiva a Catalunya

3 març 2022

Jornada "L'aplicació de mesures efectives per combatre la segregació escolar a escala municipal"
Sisena reunió de la Comissió de seguiment
Presentació del Primer informe de balanç sobre la implementació del Pacte sobre la segregació escolar a Catalunya. Març 2022

10 gener 2023 Setena reunió de la Comissió de seguiment
Presentació del La dotació de personal i la gestió d'equips educatius en els centres amb elevada complexitat (novembre 2022) i del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021 (gener 2023)
10 gener 2024

Vuitena reunió de la Comissió de seguiment
Presentació de l'informe La Segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021 (Gener 2024)

Objectiu

La Comissió de Seguiment és un espai de rendició de comptes i d'incidència política pel que fa al desplegament del Pacte contra la segregació escolar.

En el marc de les reunions de seguiment, les administracions i la resta d'entitats signatàries rendiran comptes del compliment dels compromisos adquirits, dels progressos assolits en el desplegament de les mesures previstes en el Pacte, i també avaluaran i proposaran les necessitats de millora de futur que escaiguin.

La dinàmica de treball de la Comissió de Seguiment hauria de tendir al consens i, en cas que no s'estigui d'acord, a l'expressió de les posicions discordants, encara que no siguin majoritàries, o de les discrepàncies.

L'objectiu principal de la comissió és fer el seguiment de la implementació de les actuacions (30) i mesures (189) previstes en el Pacte.

Els actors responsables de la implementació del Pacte han de vetllar perquè la Comissió de Seguiment, d'acord amb la pluralitat interna d'actors que la conformen, pugui valorar les mesures a adoptar i formular propostes de millora, abans que s'implementin i també posteriorment, tenint present i respectant tant el marge de discrecionalitat de què disposen les administracions afectades, com també la voluntat propositiva, col·laborativa i de millora del desplegament del Pacte que té la Comissió de Seguiment.

Reglament de funcionament

Informes de seguiment

Seguiment d’actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 6 de maig de 2019

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 4 de novembre de 2019

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 13 de juliol 2020

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 16 de febrer 2021

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 28 d’octubre 2021

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 3 de març 2022 

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 10 de gener 2023

Seguiment d'actuacions de la reunió de la Comissió de Seguiment 10 de gener 2024

Documents de resultats 

 • Decret 31/2019, de 5 de febrer, de supressió dels punts corresponents al criteri d’ex-alumne i de malaltia digestiva crònica (Actuació 1)

Accés al document

 • Instruccions del Departament d’Educació sobre la difusió de dades dels centres (resultats, composició social, etc.) que poden incrementar la segregació (Actuació 12 i Actuació 13)

Accés al document 1

Accés al document 2

Accés al document 3

Accés al document 4

 • Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d'Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona

Accés al document

 • Creació de la unitat interna de seguiment del Pacte per part del Departament d'Eduació

Accés al document

 • Informe Propostes per a un nou decret i per nous protocols d'actuació

Accés al document

Accés al resum executiu

 • Projecte de Decret de programació de l'oferta i d'admissió d'alumnat

Accés al document

 • Instruccions per garantir la preinscripció de l’alumnat NEE en període ordinari en elsensenyaments gratuïts i obligatoris i orientacions per equilibrar l’escolarització

Accés al document

 • Modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació a partir dela Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,administratives i del sector públic

Accés al document

 • Preinscripció telemàtica per al curs 2020/2021 (oficina electrònica de preinscripció)

Accés al document

 • Informe Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya

Accés al document

Accés al resum executiu

 • Informe El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar

Accés al document

 • Informe Detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la reserva de places

Accés al document

 • Informe L'educació inclusiva a Catalunya

Accés al document

Accés al resum executiu

 • Informe La dotació de personal i la gestió d'equips educatius en els centres amb elevada complexitat 

Accés al document

Accés al resum executiu

 • Informe Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021

Accés al document

Accés al resum executiu

 • Resolució de 28 de novembre de 2022 de la secretària general del Departament d’Educació per la qual s’autoritza l’assignació de despeses per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques desafavorides i d’escolarització en centres públics (pendent adjuntar document)

 

Documents de treball de la Comissió de Seguiment

Document provisional de Comissions d'estudi 

Itineraris de primària a secundària en el sector públic (I)

Itineraris de primària a secundària en el sector públic (II)