La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Indicadors

Indicadors i resultats

Les actuacions desenvolupades i la diagnosi sobre els nivells de segregació escolar del sistema requereix una monitorització a través d’un conjunt d’indicadors quantitatius i qualitats.

L'escolarització equilibrada d'alumnat

Índex de dissimilitud en la distribució de l'alumnat estranger entre centres

Índex de dissimilitud en la distribució de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu (NESE) entre centres

Índex de dissimilitud en la distribució de l'alumnat amb progenitors amb nivell d’estudis bàsics o inferior entre centres

Índex de dissimilitud en la distribució de l'alumnat amb progenitors amb nivell d’estudis superiors entre centres

L'ús de la reserva de places amb necessitats educatives específiques (A8)

Nombre i percentatge d'alumnat amb necessitats de suport educatiu (NESE)

Ràtio places reservades/alumnat amb necessitats de suport educatiu (NESE) a P3/1r d'ESO

Percentatge de places reservades a P3/1r d'ESO no cobertes per alumnat amb necessitats de suport educatiu (NESE)

La programació de l’oferta: els centres amb baixa demanda i la sobreoferta (A3/A4)

Centres amb baixa demanda (<0,75 ràtio preinscripcions/oferta inicial)

% centres amb baixa demanda (<0,75 ràtio preinscripcions/oferta inicial)

Nombre d'unitats i de places de P3 a l‘oferta inicial

Nombre de places de P3 a l‘oferta final

Nombre de sol·licituds de preinscripció

Ràtio preinscripcions/oferta inicial

Nombre d’alumnat matriculat a P3 i nombre d’unitats a P3

Matrícula/places en l‘oferta final

Diferència entre preinscripcions i matrícula

La gestió de la matrícula fora de termini

Percentatge de nivells educatius/unitats en centres amb més d'un 10% de matrícula viva

Percentatge de nivells educatius/unitats en centres amb més d'un 20% de matrícula viva

Percentatge de nivells educatius/unitats en centres d'alta complexitat amb més d'un 10% de matrícula viva

Percentatge de nivells educatius/unitats en centres d'alta complexitat amb més d'un 20% de matrícula viva

Percentatge de nivells educatius/'unitats de centres d'alta complexitat amb matrícula viva

Nombre de matrícula viva en centres d'alta complexitat

Percentatge de matrícula viva en centres d'alta complexitat

Nombre de matrícula viva

Percentatge de matrícula viva

Els dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada d'alumnat (A6)

Evolució de finançament destinat als dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada d'alumnat

Els acords o pactes entre centres dins d'una mateixa zona o municipi per a l'escolarització equilibrada d'alumnat (A10)

Evolució del nombre d'acords o pactes aprovats a escala local per a l'escolarització equilibrada d'alumnat

Municipis amb/sense acords per a l'escolarització equilibrada d'alumnat

L'adequació del finançament públic dels centres (A16 / A17)

Evolució de finançament (recursos econòmics i personals) als centres públics

Evolució de finançament als centres concertats

Els ajuts a l'escolaritat (A21/A22/A23)

Nombre d'alumnes beneficiaris i finançament. Convocatòria d'ajuts per a llibres de text, material escolar i sortides (centres públics i concertats)

Nombre d'alumnes beneficiaris i finançament. Convocatòria d'ajuts per a les sortides i colònies escolars i per a les activitats extraescolars.

Nombre d'alumnes beneficiaris i finançament. Convocatòria d'ajuts de menjador escolar

Itineraris de primària a secundària en el sector públic (A25)

Percentatge d'alumnat escolaritzat al sector públic/concertat (6è EP-1r d'ESO)

Nombre de seccions d'institut en municipis amb oferta de secundària

Nombre d'institut-escola

Desenvolupament dels projectes educatius dels centres amb una composició social desfavorida (A26)

Centres amb programes de desegragació

Evolució de finançament (recursos humans i econòmics) destinat a centres d'alta/màxima complexitat

Evolució de la dotació del EAP/personal de suport als centres

La dotació de plantilles als centres amb una composició social desfavorida (A27)

Evolució de ràtio alumnat/professorat

Evolució de ràtio alumnat/professorat en centres d'alta/màxima complexitat

Evolució de personal de suport educatiu /aules d'acollida / etc.

La construcció i la reforma dels centres públics amb una composició social desfavorida (A28)

Evolució del nombre de centres d'alta/màxima complexitat amb mòduls prefabricats/pendents d'actuacions

L'adequació dels plans educatius d’entorn com a instrument per combatre la segregació escolar (A29)

Evolució del nombre de plans educatius d'entorn i municipis amb plans

Evolució del nombre de centres d'alta/màxima complexitat sense plans educatius d'entorn

Evolució de finançament destinat a plans educatius d'entorn

Altres indicadors

Indicadors qualitatius