La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Suggeriments relatius a l'ajut de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada

03/11/2000

El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, a resultes d'una queixa rebuda, ha formulat dues consideracions de caràcter general al Departament de Benestar Social, en relació amb la gestió del programa d'ajut a les famílies amb persones discapacitades majors de 65 anys al seu càrrec i la normativa que el regula (Decret 254/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada, l'Ordre de 26 de gener de 1999 que desplega el Decret 254/1992 i l'Ordre de 6 de març de 2000, de convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials). El Síndic suggereix, primerament, que cal procurar resoldre les sol·licituds d'aquest ajut en un termini no superior a dos mesos, tot i que la normativa general vigent per resoldre les sol·licituds d'ajuts i subvencions preveu un termini més llarg. Amb aquest suggeriment es pretén afavorir la tramitació àgil de la concessió d'aquest ajut, i que les famílies que atenen amb el seu esforç personal i econòmic les persones grans discapacitades rebin al més aviat possible el suport del sistema públic de serveis socials. Al mateix temps, el Síndic ha recomanat al Departament de Benestar Social que modifiqui la normativa reguladora d'aquest Programa de suport, de manera que els efectes econòmics de la resolució que concedeix l'ajut es fixin des de la data de la sol·licitud i no des de la data de la resolució estimatòria, com es preveu actualment, llevat d'aquells casos en què no s'acredita una convivència prèvia amb la persona gran i discapacitada. D'aquesta manera el reconeixement de l'ajut tindria efectes per al temps que transcorri entre la sol·licitud i la resolució estimatòria i evitaria supòsits -com el que ha motivat la queixa-, en què la família, com a conseqüència de la defunció del causant, no rep cap tipus d'ajut malgrat la resolució estimatòria, o bé que no el percebi durant un període perllongat, tot i que ja es donen les circumstàncies generadores del dret a l'ajut des del moment en què se sol·licita. Per formular aquestes consideracions s'ha partit de l'anàlisi de la normativa esmentada, des de la perspectiva dels drets de les persones majors de 65 anys discapacitades i les seves famílies, tot tenint en compte, també, la finalitat de l'ajut, que no és altra que recolzar l'esforç familiar perquè aquestes persones puguin romandre en el seu entorn de família i evitar l'internament residencial. En aquests moments el Síndic de Greuges resta a l'espera que la consellera de Benestar Social li indiqui el seu determini en relació amb les consideracions formulades.

Retour