La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia no respon a les consideracions del Síndic de Greuges

01/12/2000

El Síndic de Greuges va efectuar unes consideracions, en data 3 de juliol de 1998, a conseqüència de la queixa presentada per un ciutadà de Sant Sadurní d'Anoia, on exposava que l'Ajuntament d'aquesta localitat, en tramitar la sol·licitud de canvi de titularitat d'un panteó del cementiri municipal, adquirit amb caràcter de perpetuïtat pel besavi de la seva esposa l'any 1892, va limitar aquest dret a 50 anys i el va sotmetre al règim jurídic derivat del reglament de béns de les corporacions locals i de la normativa de cementiris. El Síndic de Greuges considerà que la titularitat sobre el panteó, la transmissió del qual havíen sol·licitat els hereus legítims, s'ha de respectar íntegrament, sense que es pugui sotmetre a limitació temporal, ni modificar el règim jurídic aplicable a aquest dret que, tot i tractar-se d'un dret sui generis, és un dret subjectiu que no pot extingir-se ni modificar-se a conseqüència d'una reglamentació posterior, al resultar contrària a Dret la seva aplicació amb efectes retroactius. La transformació d'una concessió 'a perpetuïtat' en una altra limitada a 50 anys havia d'implicar, a criteri del Síndic, la corresponent indemnització que en cap moment es va fer efectiva. Malgrat successives reiteracions en què es demanava una resposta, l'Ajuntament no ha contestat fins ara. Amb posterioritat a la resolució del Síndic, el Tribunal Suprem ha fixat jurisprudència en el sentit de considerar que l'adquisició a perpetuïtat d'un dret funerari, que afecta el domini públic, no significa una vigència indefinida durant cents d'anys, sinó que cal entendre que existeix el límit temporal de 99 anys i que, transcorregut aquest termini, les autoritats municipals recuperen la lliure disposició d'aquest dret. En conseqüència, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, la indemnització només serà procedent quan es limiti la durada de la concessió 'a perpetuïtat' abans que no hagin transcorregut 99 anys des que es va atorgar.

Retour