La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Acceptades les consideracions del Síndic de Greuges sobre els sorolls de l'Aeroport del Prat

19/05/2001

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques coincideix amb la recomanació de vincular el desenvolupament urbanístic als estudis d'impacte ambiental Durant l'any 1999 i quasi bé simultàniament, veïns dels aeroports de Sabadell i del Prat de Llobregat es dirigiren al Síndic de Greuges demanant la seva intervenció per tal d'aconseguir: - Una disminució de les molèsties per sorolls que els ocasiona l'activitat aeroportuària. - Garanties de seguretat en les operacions d'enlairament i aterratge de les aeronaus. Els veïns de la urbanització Gavà Mar, propera a una de les capçaleres de pista de l'aeroport del Prat, específicament reclamaven que l'autoritat aeroportuària els escoltés i que tingués en compte les seves propostes durant el procediment d'elaboració del pla director de l'esmentat aeroport. Els veïns de l'aeroport de Sabadell també desitjaven el seu trasllat davant la possibilitat de veure incrementada la seva activitat, com a conseqüència de l'elaboració del corresponent pla director. El Síndic de Greuges, un cop estudiat l'assumpte i en el marc de les competències de les administracions públiques que pot supervisar, l'autonòmica i la local, formulà una sèrie de consideracions preliminars que expressà en el seu informe al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 1999. (Podeu consultar l'Informe'99, pàgines 101 a 103 i l'Informe'2000, pàgines 82 i 83, en aquesta mateixa web, a l'apartat de Publicacions, Informes anuals al Parlament) Dins d'aquestes consideracions figuraven: excloure l'ús residencial d'aquelles zones més afectades pel soroll de les aeronaus i el seu perill potencial; vetllar de forma rigorosa pel compliment de la normativa en matèria d'aïllament acústic dels habitatges propers; una actitud receptiva per part de les autoritats aeronàutiques de les consideracions que poguessin fer els veïns, malgrat que la seva audiència no és obligatòria, durant la tramitació dels plans directors; la definició de llindars acústics i de seguretat i de procediments aeronàutics, tenint en compte les poblacions veïnes i, en cas extrem de no poder conciliar la necessitat social de disposar dels aeroports i la deguda garantia de qualitat de vida dels veïns, procedir a la indemnització dels seus drets o al trasllat dels habitatges. Atesa la resposta rebuda d'algun dels ajuntaments afectats, posteriorment, el Síndic de Greuges recordà la possibilitat legal de modificar el planejament urbanístic, sense especial cost indemnitzatori, per tal d'evitar la presència de promocions residencials en zones afectades pel soroll de l'activitat aeroportuària. Igualment el Síndic de Greuges recollí algunes de les indicacions de la Comissió de les Comunitats Europees al Parlament Europeu, en el sentit de consultar els veïns de les grans instal·lacions aeroportuàries i tenir en compte els seus drets, així com les normes d'ordenació del territori al moment de definir el recolzament financer dels projectes d'ampliació dels aeroports. (Vegeu la comunicació de la Comissió en el document adjunt) Recentment, el Conseller de Política Territorial ha contestat a les consideracions del Síndic, donant compte dels criteris de creixement i desenvolupament de la zona, adoptats en la línia dels apuntats per aquesta Institució. Així, s'ha procedit a la modificació del Pla General Metropolità per tal d'adaptar-lo a les conseqüències del Pla Director de l'aeroport de Barcelona. Igualment, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, condicionen l'aprovació i modificació de sectors urbanitzables a allò que resulti de l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental d'aquest aeroport, recentment sotmès a informació pública i en el que s'inclouen els llindars de sorolls, de seguretat i els procediments aeronàutics adequats per tal de minorar l'impacte de les molèsties.

Retour