La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Els defensors dels infants volen protecció per disminuir la pressió comercial sobre els menors

13/11/2003

Defensors dels infants vinguts d'arreu d'Europa per participar en la VI Reunió Anual de la Xarxa Europea d'Ombudsmen Infantils (ENOC, European Network of Ombudsmen for Children), celebrada a Estocolm del 15 al 17 d'octubre passat, van aprovar una declaració en la qual es demanava la inclusió d'una referència especial a la pressió comercial exercida sobre els infants i adolescents, en la proposta de la nova Directriu sobre les pràctiques comercials abusives de les empreses envers els consumidors 2003/0134 (COD), de la Unió Europea.

Aquesta decisió es va prendre arran de la constatació que els infants i joves són consumidors vulnerables a aquesta pressió, atès que són un objectiu d'aquest tipus de pràctiques en representar un mercat que mou un bilió de dòlars anuals. Com a exemple d'una mesura proteccionista, el Defensor dels Infants de Noruega va explicar que al seu país està prohibida la publicitat de tot tipus a la televisió durant la programació infantil.
La Xarxa ENOC està formada per les institucions de defensa de drets dels infants de 21 països europeus, entre elles el Síndic de Greuges. En la reunió celebrada enguany es van adoptar dues declaracions més, relatives al sistema de justícia juvenil i a la comunicació de les institucions d'ombudsman amb els infants i els adolescents.
En relació amb el sistema de justícia juvenil, s'expressava la preocupació per la demanda creixent de mesures punitives envers els joves infractors en detriment de la perspectiva educativa i rehabilitadora que estableix la Convenció de les Nacions Unides per a la Defensa dels Drets dels Infants, i feia especial referència a: no rebaixar l'edat penal; assegurar la garantia dels drets dels infractors, sense perjudici dels interessos i drets de les víctimes, i oferir als joves infractors programes educatius i centres específics.
Pel que fa a la comunicació amb els infants, s'exposava la necessitat de buscar i trobar sistemes efectius d'aplicació de l'article 12 de la Convenció de les Nacions Unides per aconseguir un escolta activa de les necessitats i els punts de vista expressats pels infants i els adolescents en tots els assumptes que els afecten, així com també el compromís que aquests punts de vista siguin presos seriosament.

Retour