La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre l'atenció a la gent gran dependent a Catalunya

11/02/2004

La Mesa del Parlament ha ordenat la publicació de l'Informe extraordinari sobre l'atenció a la gent gran dependent a Catalunya que el Síndic de Greuges va lliurar al Parlament el passat dia 4.

El treball s'ha basat en les queixes rebudes a la Institució sobre diferents aspectes d'aquesta problemàtica, en les visites efectuades a diversos recursos assistencials com ara residències i centres de dia, i ha comptat amb la col·laboració d'un grup d'experts que han aportat els seus coneixements sobre diferents aspectes.
L'aproximació feta a la problemàtica de l'atenció a la gent gran dependent ha permès al Síndic valorar el funcionament del sistema d'atenció al nostre país, analitzar els principals paràmetres sobre els quals es pot definir un model d'atenció, reflexionar sobre les possibilitats de millora de l'actual sistema d'atenció i tractar d'identificar els drets com ara la dignitat, la intimitat, i deures que haurien de ser reconeguts en aquest àmbit.
Aquestes valoracions s'han traduït en un conjunt de suggeriments i propostes sobre aspectes com quin podria ser el model d'atenció, que el Síndic considera que hauria de ser d'accés universal, la priorització de programes preventius adreçats a un envelliment saludable i la creació d'un ens tipus 'agència' per a la protecció de les persones incapacitades per tal de vetllar pel respecte als drets de les persones incapacitades legalment, a més d'establir comitès d'ètica en l'atenció residencial i promoure la realització de testaments vitals.
Altres propostes són potenciar les mesures adreçades a la conciliació de la vida familiar i laboral, millorar la capacitació dels cuidadors, adoptar mesures a fi d'afavorir una imatge positiva de l'envelliment amb campanyes de sensibilització a l'escola o a través dels mitjans de comunicació, i elaborar una nova llei de serveis socials que defineixi el dret a un llistat de prestacions que prioritzi els serveis de proximitat perquè la gent pugui romandre a casa o al seu entorn, si ho desitja.
La totalitat de l'informe la pot trobar en aquesta mateixa web, a l'apartat Publicacions/Informes monogràfics.

Retour