La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Les retallades pressupostàries i la descoordinació administrativa vulneren drets de les persones

18/02/2011

El síndic, Rafael Ribó, que ha lliurat l'Informe anual corresponent a l'any 2010 a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, constata que les queixes recollides en l’Informe sobre educació, Llei de dependència i habitatge evidencien aquesta vulneració de drets. 

L’Informe recull que s’han iniciat un total de 21.504 actuacions, que es distribueixen entre 6.095 queixes (28%), 121 actuacions d’ofici (0,5%) i 15.288 consultes (71%). El nombre d’expedients iniciats en aquest exercici ha estat superior al d’exercicis anteriors: les queixes s’han incrementat un 2,6% i les actuacions d’ofici, un 15%.

Durant l’any 2010 han estat 31.344 persones les que s’han adreçat al Síndic per plantejar-li les seves qüestions, quasi 3.000 més que durant el 2009. 

De les 6.095 queixes rebudes, la majoria han tractat sobre matèries d’administració pública (19%), sobre ordenació del territori (14,4%) i sobre serveis socials (14,3%). Pel que fa a les 15.288 consultes ateses, la matèria més consultada ha estat la de consum (20,8%), seguida de la d’administració pública (13,4%) i de la d’ordenació del territori (9,7%).

Vulneració de la igualtat d’oportunitats en l’educació

La supressió d’ofertes educatives en centres o en barris socialment desfavorits, com ara la dels batxillerats diürns i nocturns, pot afectar negativament el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.


Retards en la tramitació i els pagaments derivats de la Llei de la dependència

Són múltiples les actuacions amb relació a problemàtiques associades a l’aplicació de la Llei d’autonomia personal (terminis de reconeixement massa llargs, disconformitat amb la qualificació de dependència, retards a l’hora d’elaborar el programa individualitzat d’atenció –PIA–).


El dret a un habitatge digne i la lentitud de la tramitació de les subvencions i els ajuts

El Síndic ha detectat descoordinació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern central en la tramitació de la renda bàsica d’emancipació. També ha recordat que cal agilitar la tramitació dels ajuts públics per fer front a les situacions urgents, tant de les persones que els demanen accedir a un habitatge com de les que puguin sol·licitar l’ajut per evitar-ne la pèrdua.

Retour