La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic presenta al Parlament una proposta de mesures per a un sistema de redreçament del deute hipotecari

15/12/2011

Dijous 15 de desembre, a les 11:30 hores, el síndic, Rafael Ribó, va lliurar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, una proposta de mesures per a un sistema de redreçament de deutes hipotecaris. La proposta és fruit del consens a què ha arribat un grup de treball liderat pel mateix síndic i format per representants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del Col·legi d’Advocats, del Col·legi de Notaris, de Càritas Diocesana de Barcelona i d’Ofideute (Generalitat de Catalunya). El grup de treball també ha comptat amb la col·laboració de representants de les entitats financeres. 

El grup de treball ha sorgit arran de l’impacte de la crisi econòmica en les execucions hipotecàries, sobretot en els casos en què les persones interessades es veuen privades dels seus habitatges i continuen sent deutores respecte de la part dels préstecs o els crèdits hipotecaris que no han pogut ser saldats amb la realització de la hipoteca. Emergeix un col·lectiu de persones que per satisfer el seu dret a l'habitatge han de cercar l’ajut de l’Administració.

Per tal de cercar solucions que ajudin a superar els obstacles analitzats, el Síndic proposa tres recomanacions al Parlament de Catalunya:

A) Cercar la manera de difondre entre les persones que ho necessiten els serveis d’Ofideute i Càritas, de manera que es pugui arribar a fomentar que les entitats financeres participin i col·laborin en aquests processos d’arranjament de deutes hipotecaris. Promoure els acords en què els deutors no perdin el seu habitatge, com són la transmissió de la propietat de l’habitatge a l’entitat financera i la reconversió del préstec o crèdit hipotecari en un contracte de lloguer assequible a favor del deutor, fins i tot preveient la readquisició futura de l’habitatge quan les circumstàncies econòmiques de la persona afectada millorin.

B)  Cal establir una sèrie de modificacions fiscals sobre les operacions que puguin acordar el creditor i el deutor hipotecari, per tal que les entitats financeres no es trobin desincentivades de dur a terme certes operacions a causa de la seva tributació i, d’altra banda, que afavoreixin a donar una sortida a les persones que es trobin en una situació de sobreendeutament, la unitat familiar de les quals disposi d’un únic habitatge i sigui aquell per al qual es va constituir la hipoteca.

C) Introduir en l’ordenament jurídic un sistema de redreçament de deutes en cas de sobreendeutament, voluntari i gratuït, mitjançant una comissió de caràcter administratiu que pugui elaborar un pla de redreçament del deute obligatori, tant per al deutor com per als creditors. En tant que aquesta matèria excedeix l’àmbit de la mediació i afecta la regulació de les bases de les obligacions contractuals, la competència és clarament estatal, sens perjudici de la competència de les comunitats autònomes en matèria de defensa dels drets dels consumidors i els usuaris i de mediació.

El Síndic de Greuges ha adreçat al Parlament de Catalunya una sèrie de recomanacions, amb l’objectiu de fomentar la participació de les entitats financeres en aquests arranjaments extrajudicials i evitar als ciutadans afectats els problemes fiscals derivats.

D’altra banda, actualment, el Síndic estudia la proposta del sistema esmentat de redreçament de deutes en cas de sobreendeutament, competència de l’Estat, amb l’objectiu que aquestes consideracions es puguin presentar als grups parlamentaris al Congrés, el proper mes de gener, i al Govern espanyol.

 

Retour