La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana canvis normatius i compensacions per eximir de la plusvàlua municipal quan es perd l’habitatge

24/04/2012

El Síndic proposa una modificació legislativa de la Llei d’hisendes locals perquè es declarin exemptes de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) les transmissions d’habitatges habituals derivades d’una execució hipotecària. També recomana que els ajuntaments estableixin mesures compensatòries per evitar agreujar la situació de les persones afectades.

El Síndic ha fet aquestes propostes en el marc d’una actuació d’ofici per analitzar i alleujar la situació de les persones que perden el seu habitatge habitual i que, en alguns casos, continuen sent deutors de part del préstec o crèdit hipotecari i es troben que l’Administració municipal els reclama el pagament de l’IIVTNU o plusvàlua municipal.

En la resolució emesa, enviada a totes les administracions implicades, el síndic, Rafael Ribó, constata que el fet d’haver de pagar aquest tribut agreuja la situació en què es troba aquest col·lectiu de persones. Segons Ribó “en els supòsits en què l’Administració obliga una persona perjudicada per la transmissió del que havia constituït el seu habitatge habitual a assumir un tribut, com succeeix en els casos d’execucions hipotecàries, hem d’entendre que aquesta actuació s’allunya del criteri de justícia i dels principis establerts en l’article 31 de la Constitució espanyola”.

Retour