La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

La Generalitat fa efectiva la proposta del Síndic d’ampliar el marge per pagar les sancions de percepció mínima amb bonificació

24/03/2015

Rafael Ribó havia recomanat en nombroses ocasions la implantació de la mesura, que finalment s’ha inclòs en la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives 

Els beneficiaris de títols de tarifació social també tindran 48 hores per poder acreditar la documentació 

Les sancions als menors d’edat s’hauran de notificar als tutors i es podran abonar amb bonificació durant 30 dies

Els usuaris dels transports públics de Catalunya tenen des d’aquest mes de març un termini de dos dies per abonar l’import de les sancions per infracció sense perdre la bonificació del 50%, el que es coneix com a percepció mínima. La mesura, recomanada pel Síndic en nombroses ocasions, s’ha inclòs en l’article 85 de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, aprovada l’11 de març de 2015.

Fins ara, per poder acollir-se a la percepció mínima el pagament s’havia d’efectuar en el moment en què s’imposava la sanció, requisit que va ser motiu de nombroses queixes al Síndic, atès que sovint els usuaris no tenen l’import a l’abast.

Pel que fa als beneficiaris de títols de transport de tarifació social, també s’ha ampliat a 48 hores el termini per poder acreditar la documentació de l’esmentat títol quan se’ls imposa una multa per viatjar sense el carnet corresponent. Entre aquests títols hi ha la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda, el carnet rosa metropolità de tarifa reduïda, el títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals o la targeta de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El problema, que també va motivar moltes queixes i que va ser objecte de diversos suggeriments per part del Síndic, sorgia en el moment en què eren requerits pels interventors a mostrar el títol i no aportaven el carnet que l’havia d’acompanyar, tot i que mostraven el DNI/NIE que els identificava.

Finalment, en el cas de la percepció mínima imposada a una persona menor d’edat, en la línia de la proposta formulada pel Síndic, la Llei estableix que s’ha de notificar formalment als seus tutors legals i atorga la possibilitat d’abonar l’import amb la bonificació del 50% en el termini de 30 dies. 

Retour