La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama més transparència i accés a la informació en la preinscripció i matrícula escolar per prevenir i detectar fraus i males pràctiques

08/04/2016

Recomana a Ensenyament que faciliti l'accés a les dades dels sol·licitants al·legades com a prioritàries

Cal que es publiquin les vacants que es generin a cada centre des de la publicació de la relació d'alumnat admès fins a l'inici del curs escolar i també les assignacions d'aquestes vacants fins a l'inici de curs

Síndic de Greuges de Catalunya, coincidint amb el tancament del període de preinscripció escolar, ha recomanat al Departament d'Ensenyament algunes mesures necessàries perquè el procés d'assignació de centres sigui el màxim de transparent i perquè es pugui accedir a la informació per evitar els fraus de les famílies i les males pràctiques dels centres i del mateix Departament.

Així, la primera mesura que recomana és que es delimiti quines dades personals tenen la condició de protegides i a quines han de poder tenir accés els sol·licitants que tinguin una sospita d'irregularitat o de frau. A partir d'aquí, en cas de reclamació, s'ha de facilitar l'accés a les dades dels sol·licitants relatives als criteris de prioritat al·legats en el procés de preinscripció, a excepció de les dades personals especialment protegides que s'hagi determinat que han de quedar excloses d'aquest accés. També s'hauria de facilitar l'accés, en cas de reclamació, a les actes de les comissions d'escolarització.

Pel que fa a les possibles irregularitats relacionades amb l'assignació de places, proposa que els centres facin pública la llista de sol·licituds de preinscripció, tant en primera opció com en posteriors, amb la puntuació provisional i definitiva.

Així mateix, el Síndic demana que es publiquin les vacants que es generin a cada centre des de la publicació de la relació d'alumnat admès fins a l'inici del curs escolar i les assignacions que es faci d'aquestes vacants fins a l'inici del curs escolar.

Els últims anys el Síndic ha rebut queixes referides a l'accés a la informaciórelativa al procés de preinscripció i matriculació. Les queixes estan relacionades amb sospites de frau en el domicili al·legat, i també en relació amb altres criteris, i exposen la manca de transparència i la impossibilitat d'accedir a la informació necessària per confirmar si s’ha produït el frau.

Així, el Síndic constata que hi ha moltes famílies que fan trampes en l'al·legació del criteri de proximitat per accedir a l'escola desitjada, i els ajuntaments i el Departament d'Ensenyament no sempre actuen de manera diligent i coordinada per resoldre aquests fraus.

D'altra banda, moltes famílies que no han obtingut la plaça al centre desitjat pressionen la Inspecció d'Educació per aconseguir entrar al centre en qüestió o en un altre centre del seu grat, i de vegades el Departament d'Ensenyament autoritza a darrera hora ampliacions de ràtio, tot i l'existència de places vacants a la zona, sense respectar les prioritats manifestades en la preinscripció per altres famílies (quan el centre no disposa de llista d'espera de primeres opcions).

També ha rebut queixes i ha observat l'existència de dèficits relacionats amb l'assignació de llocs escolars perquè no s’havia respectat l’ordre de tria explicitada per les famílies en el període ordinari de preinscripció.

Aquesta circumstància s'ha produït en centres que no tenien llista d'espera en primera opció i que disposaven de vacants sobrevingudes, derivades de l’absència de matrícula per part d’algun dels alumnes de la llista d’alumnat admès o d’ampliacions de ràtio.

Aquestes places s'han assignat a alumnat que sol·licita plaça fora de termini o no està d'acord amb la plaça que se li ha assignat d'ofici, per davant d’altres famílies que han sol·licitat plaça en aquest centre en segona opció o successives i que no hi han pogut accedir.

També cal posar de manifest que hi ha escoles que no informen adequadament durant les portes obertes sobre els drets dels alumnes pel que fa al pagament de quotes, al caràcter voluntari de les activitats complementàries i dels serveis escolars, a la limitació de l'elecció de centre a la disponibilitat de places als centres sol·licitats, etc., o que desenvolupen estratègies per seleccionar l'alumnat que hi accedeix. Cal exigir mesures decidides i proactives del Departament d'Ensenyament en contra d’aquestes pràctiques que suposen un obstacle al dret a la igualtat en l’accés a l'educació de tots els infants.

Aquests moviments generen canvis en la matrícula que no són públics, i que són difícils de controlar quan el centre no disposa de llista d’espera en primera opció, per la qual cosa el Síndic demana més transparència en la comunicació i en l’assignació de les vacants.

En aquest sentit, el Síndic ha recordat al Departament d'Ensenyament que la normativa només limita la consideració de les preferències de les famílies en el procés d’admissió d’alumnat a la disponibilitat de places i a les polítiques d’escolarització equilibrada entre centres de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, d’acord amb els principis d’equitat i de cohesió social que ordenen el nostre sistema educatiu.

En definitiva, les polítiques de transparència són positives per garantir en l'admissió d'alumnat el compliment estricte de la normativa i, consegüentment, la igualtat en les condicions d'accés per a tothom, però també són positives per combatre les pràctiques irregulars, tant de determinades famílies per evitar accedir als centres socialment no volguts, com de determinats centres per garantir la selecció de l'alumnat que hi accedeix. Cal posar la transparència al servei de la lluita contra la segregació escolar i en l'accés als centres educatius en condicions d'igualtat per a tots els infants i adolescents.

Retour